Št. objave Naslov
4798. Zakon o spremembi zakona o industrijski lastnini (ZIL-1A)
4799. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trgovini (ZT-A)
4800. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja (ZPILDR-A)
4801. Zakon o eksplozivih (ZE)
4802. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-A)
4803. Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament (ZVPEP)
4804. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS-Č)
4805. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku (ZPP-A)
4806. Zakon o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem (ZSMKS)
4807. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
4808. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD)
4809. Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti v letih 2003-2008 (ZTRPIZ)
4810. Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ)
4811. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij (ZVTPPV-A)
4812. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4813. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4814. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4815. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4816. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4817. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4818. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4819. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4820. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Slovenijo o sodelovanju Slovenije v programu Skupnosti za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije znotraj Skupnosti (ALTENER) (od 1998 do 2002) in v programu Skupnosti za spodbujanje energetske učinkovitosti (SAVE) (od 1998 do 2002)
4821. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Partizanske bolnišnice Franja za kulturni spomenik državnega pomena
4822. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec oktober 2002
4823. Tarifni sistem za dobavo zemeljskega plina tarifnim odjemalcem na prenosnem omrežju
4824. Hierarhija pravil revidiranja
4825. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za oktober 2002
4826. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2002
4827. Spremembe statuta Občine Bloke
4828. Sprememba poslovnika Občinskega sveta občine Bloke
4829. Pravilnik o višini in načinu določanja plač ozbiroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem Občine Bloke, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Bloke ter o povračilih stroškov
4830. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Braslovče
4831. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 24 Rakitna
4832. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
4833. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4834. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s plinom v Občini Dol pri Ljubljani
4835. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Gorišnica
4836. Sklep o začasnem financiranju potreb proračuna Občine Gorišnica za leto 2003
4837. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4838. Odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega časopisa Grosupeljski odmevi
4839. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Grosuplje
4840. Pravilnik o štipendiranju nadarjenih študentov v Občini Grosuplje
4841. Sklep o imenovanju nadomestnega člana občinske volilne komisije
4842. Odlok o ureditvenem načrtu Črna vas
4843. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za "Center Jesenice"
4844. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2002
4845. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Kobilje
4846. Poročilo o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta občine Kobilje
4847. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za oprostitev plačil storitev
4848. Sklep o določitvi cene prevoza v javnem mestnem potniškem prometu
4849. Sklep o določitvi višine subvencije k ceni prevoza v javnem mestnem potniškem prometu
4850. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Kungota
4851. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2003
4852. Odlok o načinu in pogojih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na področju Občine Metlika
4853. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4854. Sklep občinske volilne komisije
4855. Odlok o spremembah in dopolnitev odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2002
4856. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Puconci - enote vrtca
4857. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem
4858. Odlok o skupnem koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kolektorskega sistema s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
4859. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2003
4860. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini
4861. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2003
4862. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo
4863. Sklep o vključitvi namenskega prihodka in odhodka v rebalans proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2002
4864. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v letu 2003
4865. Sklep o vrednosti točke za izračun prispevkov za urejanje javnih parkovnih površin in javnih parkovnih gozdov v Občini Rogaška Slatina v letu 2003
4866. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003
4867. Pravilnik o dodeljevanju kreditov iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Rogaška Slatina
4868. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogašovci za volilno leto 2002
4869. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Semič za leto 2002
4870. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica
4871. Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino P-1 za KS Primož
4872. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Šmarje pri Jelšah
4873. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000, dopolnjenega v letu 1999, in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Tabor
4874. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2002
4875. Odlok o krajevnem prazniku Krajevne skupnosti Šentrupert