Št. objave Naslov
4777. Uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske
4778. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o kategorizaciji državnih cest
4779. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi protokolarnih pravil
4780. Pravilnik o vsebini, programu in načinu opravljanja izpita za izvršitelja
4781. Pravilnik o disciplinskem postopku zoper izvršitelja
4782. Pravilnik o najnižji zavarovalni vsoti za izvršitelja
4783. Pravilnik o opravljanju strokovnih izpitov za inšpektorje v Ministrstvu Republike Slovenije za kulturo
4784. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oznakah v Slovenski vojski
4785. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah
4786. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Most na Soči
4787. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica
4788. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrajnega sodišča
4789. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
4790. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb zasebnega prava za leto 2002
4791. Sklep o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov
4792. Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled
4793. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2002
4794. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Gorenja vas - Poljane
4795. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
4796. Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se financirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane
4797. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta