Št. objave Naslov
4446. Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki jih v sestavo sveta imenuje Državni zbor Republike Slovenije kot predstavnike uporabnikov na predlog invalidskih organizacij in na predlog humanitarnih organizacij (dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč)
4447. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o čolnih in plavajočih napravah
4448. Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
4449. Pravilnik o dvigih tolarske in tuje gotovine neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prek posebnega računa z ničelnim stanjem
4450. Seznam zdravil, ki se izdajo brez recepta, za katera je bilo od 20. 7. 2002 do 30. 9. 2002 izdano dovoljenje za promet
4451. Tarifa o taksah in nadomestilih (Tarifa - 1)
4452. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2002
4453. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o ureditvi prometa na območju mesta Ajdovščina
4454. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4455. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 za območje "Širitev kmetijske dejavnosti v delu razpršene pozidave naselja Trnje", Občine Brežice - dopolnitev 2002/1
4456. Odlok o ureditvenem načrtu za območje čolnarne Muzelj
4457. Odlok o ureditvenem načrtu za območje pri pregradi na Šmartinskem jezeru splošne določbe
4458. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Šentjungert
4459. Sklep o neodplačnem prenosu zemljišč v k.o. Šentjungert na Republiko Slovenijo
4460. Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Celje
4461. Odlok o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju
4462. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2002
4463. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice
4464. Odlok o ustanovitvi proračunskega Stanovanjskega sklada mestne občine Kranj
4465. Statut Krajevne skupnosti Lesce
4466. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna
4467. Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče - Vižmarje
4468. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območja urejanja VS 2/3 Kolezija - del, VS 2/5 Postojnska ulica, VS 2/7 Murgle - del, VI 2/4 Mirje - del, VI 2/6 Dijaški dom - del, VP 2/2 Ilirija, VT 2/1 Dolgi most - del, VS 2/4 1 Langusova ulica)
4469. Odlok o ustanovitvi občinskega časopisa "Logaške"
4470. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje v Občini Logatec
4471. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4472. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto
4473. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
4474. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Puconci
4475. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Puconci
4476. Odlok o spremembah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci
4477. Pravilnik o računovodstvu
4478. Sklep o imenovanju komisije za pripravo seznamov upravičencev do vračanj v javno telekomunikacijsko omrežje
4479. Sklep o imenovanju nove članice nadzornega odbora
4480. Sklep o podelitvi naziva častnega občana Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah