Št. objave Naslov
4358. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih (ZTuj-1A)
4359. Zakon o nadzoru državne meje (ZNDM-1)
4360. Stvarnopravni zakonik (SPZ)
4361. Odlok o pomilostitvi obsojenke
4362. Odlok o predčasnem odpustu vojakov s služenja vojaškega roka
4363. Sklep o spremembah sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod
4364. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
4365. Sklep o spremembah sklepa o določitvi uradov Uprave Republike Slovenije za javna plačila in njihovih sedežev
4366. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
4367. Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev
4368. Pravilnik o spremembah pravilnika za upravljanje z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega računa
4369. Navodilo o obrestovanju prostih denarnih sredstev, vlog in likvidnostnih posojil v sistemu enotnega zakladniškega računa države
4370. Seznam zdravil, za katera je oziroma bo prenehalo veljati dovoljenje za promet na predlog imetnika dovoljenja
4371. Sklep, da se ustavna pritožba zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 351-08-7/2002-FM z dne 8. 4. 2002 v zvezi z odločbo Upravne enote Kranj št. 351-385/2001-04 z dne 17. 1. 2002 zavrže in ustavna pritožba zoper sklep vrhovnega sodišča št. I Up 733/2002-2 z dne 20. 6. 2002 v zvezi s sklepom upravnega sodišča št. U 904/2002-2 z dne 16. 5. 2002 ne sprejme
4372. Odločba o ugotovitvi, da 14. člen zakona o spremembah in dopolnitva zakona o lokalni samoupravi ni v neskladju z ustavo
4373. Sklep o družbah za izdajo elektronskega denarja
4374. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
4375. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
4376. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
4377. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
4378. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
4379. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto podpredsednika Okrajnega sodišča na Jesenicah in v Krškem
4380. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
4381. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil društev za leto 2002
4382. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov za leto 2002
4383. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2002
4384. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s plinom v Občini Brezovica
4385. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah
4386. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Barjanski list
4387. Sklep o razširitvi in imenovanju članov
4388. Sklep o pooblastilu za izvajanje obvezne gospodarske javne službe
4389. Poslovnik Občinskega sveta občine Dol pri Ljubljani
4390. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Draža vas
4391. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Jernej
4392. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Loče
4393. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Polene
4394. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje
4395. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zbelovo
4396. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zeče
4397. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Žiče