Št. objave Naslov
2. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v k. s. Sežana - Občine Sežana
3. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v k. s. Dane pri Sežani - Občine Sežana
4. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Sežana
5. Popravek odloka o splošnih merilih prostorsko ureditvenih pogojih za naselja v Občini Sežana
6. Popravek odloka o podrobnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana
4236. Zakon o opravljanju zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic Evropske unije (ZOZPEU)
4237. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti (ZVojD-B)
4238. Razpis nadomestnih volitev za enega člana Sodnega sveta Republike Slovenije iz vrst sodnikov
4239. Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem in funkcionarjem v državnih organih
4240. Sklep o imenovanju častnega konzula v San Carlos de Bariloche
4241. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v San Carlos de Bariloche
4242. Sklepa vlade
4243. Pravilnik o nošenju policijske uniforme
4244. Pravilnik o zbiranju in uporabi podatkov o razvoju telekomunikacijskega trga
4245. Pravilnik o spremembi pravilnika o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici
4246. Pravilnik o spremembi odredbe o izvajanju preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2002
4247. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov
4248. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
4249. Soglasje k spremembi akta o ustanovitvi ustanove Nacionalna fundacija za poslovno odličnost, ustanova
4250. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec september 2002
4251. Odločba o ugotovitvi, da je določba 53. člena zakona o pospeševanju turizma, kolikor se nanaša na osebe, ki ob uveljavitvi zakona niso izpolnjevale pogojev iz drugega odstavka 34. člena zakona, v neskladju z ustavo
4252. Sklep o določitvi načina izračuna cen plemenitih kovin
4253. Pravilnik o spremembah pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
4254. Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2002
4255. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za september 2002
4256. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
4257. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2002
4258. Sklep o prenehanju mandata namestnika člana Občinske volilne komisije občine Ajdovščina
4259. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bloke
4260. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Braslovče
4261. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Braslovče
4262. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2001
4263. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2002
4264. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Stanovanjska soseska Hrastina v Brežicah"
4265. Sklep o preračunu cene storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
4266. Sklep o preračunu cene storitev za starše za programe v vrtcih Občine Brežice
4267. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cankova
4268. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč za leto 2002
4269. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cerknica
4270. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja C12-8S Tičnica na Rakeku
4271. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača
4272. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Divača
4273. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
4274. Sklep o javnem dobru
4275. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4276. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2002
4277. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 9 Dol
4278. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2003
4279. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Grad
4280. Spremembe in dopolnitve odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice
4281. Spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Jesenice
4282. Pravilnik o enkratni socialni denarni pomoči za novorojence v Občini Jesenice
4283. Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Občini Kamnik
4284. Sklep o višini pavšalnih zneskov za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002
4285. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
4286. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
4287. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
4288. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kočevje
4289. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje
4290. Pravilnik za sofinanciranje programov na področju kmetijstva na območju Občine Kočevje
4291. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja S 15 - K RINŽI v Kočevju
4292. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Komen
4293. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Komen
4294. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Komen
4295. Sklep o delovanju in pristojnostih Turistično informacijskega centra Štanjel
4296. Sklep o delni povrnitvi stroškov za organizacijo volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Komen
4297. Sklep o razpisu naknadnega referenduma
4298. Sklep o spremembi pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
4299. Pravila za volitve predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
4300. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2002
4301. Uredba o merilih za določanje plač direktorjev javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Kranj
4302. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj
4303. Sklep o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4304. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parcelna številka 682/2, pot, k.o. Pševo
4305. Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Kranj
4306. Pravila za izvolitev predstavnikov Mestne občine Kranj v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
4307. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Križevci
4308. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ljutomer
4309. Odlok o razdelitvi javnega zavoda Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer
4310. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Ljutomer
4311. Pravilnik o financiranju političnih strank v Občini Ljutomer
4312. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2002
4313. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mislinja
4314. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Moravske Toplice
4315. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije občine Moravske Toplice za izvolitev članov občinskega sveta - predstavnikov Madžarske narodne skupnosti
4316. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za Malo novo ulico v Murski Soboti
4317. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Murska Sobota
4318. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Murska Sobota
4319. Program priprave izdelave prostorske dokumentacije (ZN) za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota
4320. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2001
4321. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Prebold za leto 2002
4322. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za katero ni potrebno lokacijsko dovoljenje
4323. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
4324. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Prebold
4325. Odlok o javnem glasilu Občine Ravne na Koroškem
4326. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Obrtne cone Dobja vas
4327. Odlok o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v primeru, ko je upravičenec do vračila vlaganj Občina Sevnica
4328. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
4329. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4330. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4331. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4332. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sevnica
4333. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
4334. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana - kulturni center Krasa
4335. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
4336. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
4337. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sežana
4338. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah, nagradah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sežana
4339. Odlok o ustanovitvi Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec
4340. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Slovenj Gradec
4341. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2002
4342. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sveta Ana
4343. Odlok o načinu plakatiranja in reklamiranja, ter pogojih za pridobitev brezplačnih plakatnih mest v volilnih kampanijah za volitve poslancev Državnega zbora, predsednika republike in članov občinskih svetov ter županov na območju Občine Sveta Ana
4344. Pravila za volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
4345. Odlok o spremembi proračuna Občine Šentjur za leto 2002
4346. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot za prve volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič
4347. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Turnišče
4348. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Velika Polana
4349. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Zavrč
4350. Sklep o izrabi prostora v občinskem glasilu Dober Den za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov v volilni kampanji 2002
4351. Sklep o določitvi programske zasnove javnega glasila "Dober Den"
4352. Cenik daljinskega ogrevanja
4353. Uredba o spremembi uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 35. šahovski olimpiadi - Bled 2002
4354. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
4355. Uredba o dopolnitvi uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
4356. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Rajnkovec
4357. Odlok o izdaji kovancev za 20 in 50 tolarjev