Št. objave Naslov
4055. Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam
4056. Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu
4057. Pravilnik o pogojih glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav zaradi diagnostike škodljivih organizmov
4058. Sklep o določitvi nove višine pristojbine za kritje stroškov opravljanja strokovnih izpitov pri Inženirski zbornici Slovenije
4059. Sklep o ukinitvi javnega dobra v območju lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Krška vas - Obrežje
4060. Sklep o ukinitvi javnega dobra v območju lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Krška vas - Obrežje
4061. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole "Dragomirja Benčiča-Brkina" Hrpelje
4062. Odlok o zazidalnem načrtu območja D 02/3 - Šolski center Zlato polje
4063. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2002
4064. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Mislinja
4065. Odlok o podrobnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana