Št. objave Naslov
3962. Uredba o podrobnejših merilih za presojo, ali obdelovalec ravna kot dober gospodar
3963. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin
3964. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
3965. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
3966. Pravilnik o sprejemu kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije čipkar/čipkarica
3967. Pravilnik o pogojih za zbiranje uplenjene divjadi, veterinarski pregled, proizvodnjo mesa in oddajo mesa uplenjene divjadi v promet
3968. Pravilnik o ceniku za certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov
3969. Pravilnik o potrjevanju učbenikov
3970. Sklep o izdaji 4. dopolnila k Slovenskemu dodatku k Evropski farmakopeji
3971. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sežiganju odpadkov
3972. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
3973. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bolezni modrikastega jezika
3974. Sklep o zamenjavi obrabljenih in poškodovanih bankovcev in poškodovanih kovancev
3975. Sklep o omejitvi poravnavanja dolžniško-upniških razmerij s kovanci
3976. Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok
3977. Odlok o komunalnih taksah v Občini Benedikt
3978. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Benedikt
3979. Odlok o plakatiranju in reklamiranju v Občini Benedikt
3980. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Benedikt
3981. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2003
3982. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
3983. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 24 Rakitna
3984. Tarifni sistem za dobavo toplote iz sistema daljinskega ogrevanja v Mestni občini Celje
3985. Sprememba splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote
3986. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
3987. Spremembe in dopolnitve odloka o prazniku občine, priznanjih in nagradah Občine Črna na Koroškem
3988. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črna na Koroškem
3989. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Stari trg
3990. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o PUP Vinska Gorica, Lokovina, Dobrna, Pristova
3991. Ugotovitveni sklep o podaljšanju mandata Občinski volilni komisiji občine Dobrna
3992. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika člana Občinske volilne komisije občine Dolenjske Toplice
3993. Pravilnik o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Dolenjske Toplice
3994. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Grad
3995. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Grad
3996. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Hodoš
3997. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice ter določanju najemnin
3998. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
3999. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
4000. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2002
4001. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kidričevo
4002. Odlok o spremembi kategorizacije občinskih cest v Občini Kobilje
4003. Sklep o pripravi volilnega imenika za Rome
4004. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
4005. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kozje
4006. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kuzma
4007. Pravilnik o računovodstvu
4008. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Lendava
4009. Sklep Občinske volilne komisije občine Lendava o razrešitvi namestnika člana
4010. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
4011. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Majšperk za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Majšperk za obdobje 1986-1990, dopolnjenega v letu 1996
4012. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Majšperk
4013. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Markovci
4014. Sklep o delni povrnitvi volilnih stroškov za redne volitve članov občinskega sveta in redne volitve župana v letu 2002 v Občini Markovci
4015. Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve predsednika republike, rednih volitev v občinski svet ter župana
4016. Sprememba sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Mozirje
4017. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje med Št. Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti
4018. Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi načina izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in o podelitvi koncesije v Mestni občini Novo mesto
4019. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Podlehnik
4020. Spremembe in dopolnila statuta Občine Podlehnik
4021. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije občine Podlehnik
4022. Pravilnik o ukrepih kmetijske strukturne politike v Občini Podlehnik
4023. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Postojna
4024. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 2001
4025. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v letu 2002
4026. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v k.s. Sežana - Občine Sežana
4027. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v k.s. Dane pri Sežani - Občine Sežana
4028. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Sežana
4029. Odlok o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojih za naselja v Občini Sežana
4030. Odlok o delovnih telesih Občinskega sveta občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
4031. Odlok o o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
4032. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
4033. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah
4034. Sestava občinske volilne komisije v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah
4035. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij, Šentjur, Planina, Gorica, Dramlje, Proseniško, Ponikva in Loka, ter prometni ureditvi območja C4-R
4036. Odlok o uvedbi samoprispevka
4037. Poročilo Občinske volilne komisije občine Škofja Loka o ugotovitvi izida glasovanja na referendumu o uvedbi samoprispevka v delu Krajevne skupnosti Log - vaško območje Gabrška gora
4038. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s plinom v Občini Škofljica
4039. Navodilo o načinu vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Občine Tabor
4040. Program priprave izdelave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za področje poselitve na območju Občine Tabor
4041. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve predsednika republike, redne volitve v občinski svet, svete krajevnih skupnosti in redne volitve župana
4042. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Trnovska vas
4043. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za obrtno stanovanjsko cono Brode
4044. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorsko izvedbenem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje
4045. Sklep o lepljenju in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili
4046. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na osnovi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Zreče v letu 1998
4047. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Zreče
4048. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zreče
4049. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2002
4050. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Žiri
4051. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri
4052. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje trase obvoznice Žiri odsek Stare Žiri - novi most in trase lokalne ceste Stare Žiri - gospodarska cona
4053. Pravilnik o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk
4054. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Kraljevine Nepal v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom