Št. objave Naslov
1. Popravek uredbe o določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih storitev
2. Popravek seznama zdravil, za katera je oziroma bo prenehalo dovoljenje za promet na predlog imetnikov dovoljenja
412. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske
413. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Irskem
414. Pravilnik o postopkih za izdajo dovoljenj za promet s prepovedanimi drogami
415. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 4. 2. do 10. 2. 2002
416. Sklep o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov - SKL2002
417. Dodatek k pravilom igre na srečo "HITRA SREČKA"
418. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III., kare 6
419. Odlok o dopolnitvi odloka o komunalnem prispevku za Občino Žiri
420. Odlok o dopolnitvi odloka o pomožnih objektih in drugih posegih v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
421. Uredba o spremembi uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago
422. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka
423. Odredba o spremembi odredbe o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami
424. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno januarja 2002 dalje
425. Količnik povišanja plač zaposlenih, za katere velja kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji od vključno meseca januarja 2002 dalje