Št. objave Naslov
1. Obvestilo o obrazcih
2. Preklic odloka o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Brezovica
3709. Uredba o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem
3710. Uredba o ukrepih za pospeševanje prodaje in porabe kmetijskih pridelkov oziroma živil za leto 2002
3711. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago
3712. Odlok o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike Programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD)
3713. Pravilnik o spremembah navodila o izločanju dokumentarnega gradiva
3714. Pravilnik o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije
3715. Statut Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije
3716. Poročilo o gibanju plač za junij 2002
3717. Poročilo o prodaji 16. in 18. serije igre Hitra srečka
3718. Pravila Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije
3719. Splošni pogoji poslovanja pomorsko prometnih agencij Slovenije
3720. Tarife agencijskih storitev
3721. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Bistrica ob Sotli
3722. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
3723. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina
3724. Odlok o zazidalnem načrtu "Pristava"
3725. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Dobje
3726. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Dobrna
3727. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci
3728. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Gornji Petrovci
3729. Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Občine Gornji Petrovci
3730. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačilih staršev v vrtcih Občine Gornji Petrovci
3731. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje 2002 na območju Občine Gornji Petrovci
3732. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gornji Petrovci
3733. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Grad
3734. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Grosuplje
3735. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v Občinski svet občine Hajdina
3736. Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
3737. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Hajdina
3738. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
3739. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kidričevo
3740. Sklep o izvajanju lokalne javne službe na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Kidričevo
3741. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid
3742. Razpis rednih volitev članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Lendava
3743. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja MS 3/3-2 Sneberje in del območja urejanja MK 3/1
3744. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območje urejanja CO 2/46 Hrovatinov vrt)
3745. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CO 7/23 Klavnica, CV 8 in CR 8/1 Gruberjev prekop - del
3746. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja CS 7/22 Spodnje Poljane
3747. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Moravske Toplice
3748. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Moravske Toplice
3749. Sklep o povišanju cen storitev oskrbe s pitno vodo
3750. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Mozirje
3751. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Odranci
3752. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Pivka
3753. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Pivka
3754. Pogoji za zagotavljanje možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Postojna
3755. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
3756. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Prebold
3757. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta CZ1 v Rogaški Slatini
3758. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 - spremembe in dopolnitve urbanistične zasnove mesta Sežana
3759. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana
3760. Pogoji za uporabo plakatnih mest
3761. Odlok o delovnih telesih Občinskega sveta občine Sv. Jurij ob Ščavnici
3762. Sprememba in dopolnitev odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici
3763. Sprememba in dopolnitev odloka o režijskem obratu v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
3764. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
3765. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Sv. Jurij ob Ščavnici
3766. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
3767. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
3768. Sklep o javni razgrnitvi o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno cono Trata kot del ureditvenega območja P1/2 Gorenjska predilnica, Lokateks, Škofja Loka
3769. Odlok o krajevnih, četrtnih in vaških skupnostih
3770. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Škofljica
3771. Sklep o določitvi plakatnih mest v času volilne kampanje za lokalne volitve 2002
3772. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini Škofljica
3773. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Škofljica
3774. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Tabor
3775. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje v Občini Tabor
3776. Sklep o podaljšanju mandata do zaključka volitev 2002
3777. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Tišina
3778. Odlok o številu članov odborov vaških skupnosti, načinu volitev in določitvi volilnih enot za volitve odborov vaških skupnosti v Občini Tišina
3779. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Tišina
3780. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Tišina
3781. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije občine Tišina
3782. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
3783. Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti na območju Občine Tišina
3784. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič
3785. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje
3786. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Velike Lašče
3787. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta na območju Občine Veržej
3788. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o istovetnostnih simbolih Občine Veržej
3789. Sklep o prenehanju mandata in imenovanju namestnika člana Občinske volilne komisije Veržej
3790. Spremembe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilih stroškov
3791. Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Vitanje za leto 2001
3792. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Žužemberk
3793. Razpis rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk
3794. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak-Sv. Andraž
3795. Sklep o spremembi višine prispevka za RTV programe
3796. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o sodnih taksah
3797. Pravilnik o spremembi pravilnika o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo
3798. Razlaga kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije
3799. Razpis volitev Italijanske samoupravne skupnosti Piran