Št. objave Naslov
3611. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nadzoru nad izvajanjem zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja
3612. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3613. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2001
3614. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Bistrica ob Sotli
3615. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
3616. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Brezovica
3617. Pravilnik o nadomestitvi dela plače pripravnikov na območju Občine Ilirska Bistrica
3618. Spremembe in dopolnitve navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti
3619. Sklep o razpisu volitev v svete krajevnih skupnosti
3620. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper
3621. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kozje
3622. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj
3623. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Krško
3624. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
3625. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za kompleks rekreacijskega centra ob Globovnici-Polana
3626. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Lenart
3627. Odlok o spremembah odloka o sestavi in številu članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot v Krajevnih skupnostih občine Ljutomer
3628. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer
3629. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Logatec
3630. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Loški Potok
3631. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Majšperk
3632. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Markovci
3633. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Markovci
3634. Pravilnik o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih - državnih pomoči namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Markovci (prečiščeno besedilo)
3635. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Markovci
3636. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v Svete krajevnih skupnosti občine Medvode
3637. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Medvode
3638. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Medvode
3639. Sklep o spremembi sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode
3640. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za območje Občine Mirna Peč
3641. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
3642. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Mirna Peč
3643. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Mirna Peč
3644. Sklep o javni razgrnitvi; a) osnutka ureditvenega načrta kamnoloma Čemše in; b) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč zaradi programske zasnove za kamnolom Čemše
3645. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo volitev v sveta KS Mozirje in KS Rečica ob Savinji
3646. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Mozirje in volitve župana Občine Mozirje
3647. Sprememba sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Mozirje
3648. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Novo mesto
3649. Razpis rednih volitev v svete vaških skupnosti na območju Občine Osilnica
3650. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
3651. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov sveta KS Olimje, Podčetrtek, Polje ob Sotli, Pristava pri Mestinju in Virštanj za volitve članov sveta krajevne skupnosti
3652. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet in za volitve župana Občine Podčetrtek
3653. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Podčetrtek
3654. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Podčetrtek
3655. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Polzela
3656. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna
3657. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Prevalje
3658. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Puconci
3659. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Radeče
3660. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Radeče
3661. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša
3662. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ribnica
3663. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ribnica
3664. Program priprave lokacijskega načrta Širitev pokopališča v Hrovači
3665. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Ribnica
3666. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ribnica
3667. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina
3668. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogašovci
3669. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogašovci
3670. Razpis rednih volitev svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogatec
3671. Odlok o spremembi odloka o spremembi območij naselij Trebnji Vrh in Preloge ter ukinitvi naselij Vrtača, Coklovca, Kašča, Mladica, Sela, Vavpča vas, Trata, Sadinja vas, Gaber, Kot in njihovi združitvi z naseljem Semič v enovito naselje ter uvedbi uličnega sistema v novem naselju Semič
3672. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica
3673. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica
3674. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3675. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3676. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3677. Razpis za redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica
3678. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana
3679. Razpis rednih volitev članov svetov četrtnih in primestnih vaških skupnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec
3680. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenska Bistrica
3681. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenske Konjice
3682. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske cone P3 in P4 - proizvodna dejavnost
3683. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Šentjur
3684. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šentjur
3685. Sklep občinske volilne komisije
3686. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
3687. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Škofljica
3688. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini Šmarje pri Jelšah
3689. Razpis za redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah
3690. Razpis rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti na območju Občine Štore
3691. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Tabor
3692. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2002
3693. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta
3694. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3695. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
3696. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2001
3697. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Veržej
3698. Odlok o razpisu volitev članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Videm
3699. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava
3700. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik
3701. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče
3702. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Železniki
3703. Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih in mestne skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih in mestne skupnosti v Občini Litija
3704. Razpis rednih volitev članov v svet mestne skupnosti Litija in v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Litija
3705. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Murska Sobota
3706. Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota
3707. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Pivka
3708. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o upravnih taksah