Št. objave Naslov
3570. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-A)
3571. Sklep o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti
3572. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
3573. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
3574. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
3575. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
3576. Aneks h kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije
3577. Tarifna priloga kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa za leto 2002
3578. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ajdovščina
3579. Volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti in število članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina
3580. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Beltinci
3581. Sklep o pooblastilu podjetja Komunala Murska Sobota d.o.o.
3582. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Bled
3583. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za - območje izkoriščanja gramoza v Šentlenartu in skladišče gospodarskih razstreliv; - širitev poslovno-stanovanjskega območja v Šentlenartu; - širitev Vrtnarije Čatež
3584. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "stanovanjska soseska Hrastina v Brežicah"
3585. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice
3586. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti na območju Mestne občine Celje
3587. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park
3588. Odlok o Notranjskem regijskem parku
3589. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja C13-11S Loško v Cerknici
3590. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Cerknica (OVK)
3591. Program priprave zazidalnega načrta Loško v Cerknici
3592. Program priprave zazidalnega načrta Tičnica - del na Rakeku
3593. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno
3594. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črenšovci
3595. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črnomelj
3596. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje
3597. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
3598. Sklep o potrditvi in sprejemu odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev na območju Občine Dobrna
3599. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Dobrna
3600. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Dornava za čistilno napravo v Dornavi
3601. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gorenja vas - Poljane
3602. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gornja Radgona
3603. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Horjul
3604. Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve predsednika republike, rednih volitev v občinski svet ter župana
3605. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Hrpelje-Kozina
3606. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Hrpelje-Kozina
3607. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija
3608. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica
3609. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ivančna Gorica
3610. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice