Št. objave Naslov
3494. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih
3495. Uredba o spremembah uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD)
3496. Pravilnik o načinu ocenjevanja obstoječih snovi
3497. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije
3498. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot
3499. Pravilnik o sestavi in načinu dela komisije za fitofarmacevtska sredstva
3500. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa vezikularne bolezni prašičev
3501. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa atipične kokošje kuge
3502. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove J. P. Nielsen Trust
3503. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
3504. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za julij 2002
3505. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2002
3506. Sklep o povišanju ekonomske cene za dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Beltinci
3507. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3508. Poročilo Občinske volilne komisije Brežice o izidu glasovanja na referendumu za izločitev naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice za naselje Pečice
3509. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta rekreacijski center "na Golovcu"
3510. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno
3511. Razpis rednih volitev v Svet krajevne skupnosti Žerjav
3512. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj
3513. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
3514. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Divača
3515. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Dolenjske Toplice
3516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Dolenjske Toplice
3517. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Dolenjske Toplice
3518. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Dolenjske Toplice
3519. Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence
3520. Pravilnik za vrednotenje programov in projektov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice
3521. Merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kulture
3522. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
3523. Program priprave zazidalnega načrta za cono 01-2 v Ilirski Bistrici - I. faza
3524. Program priprave ureditvenega načrta za cono C2-2 v Ilirski Bistrici
3525. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica
3526. Pravilnik o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v Občini Ilirska Bistrica
3527. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice
3528. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice
3529. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center
3530. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kobarid
3531. Sklep o ceni šolskih prevozov
3532. Sklep osnutka odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2001
3533. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kočevje
3534. Navodila o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Kranj
3535. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Križevci
3536. Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Križevci
3537. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Križevci
3538. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Križevci
3539. Sprememba odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Križevci
3540. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
3541. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Križevci
3542. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Krško
3543. Sklep o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3544. Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti
3545. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3546. Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
3547. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanje zimske službe kategoriziranih občinskih cest v Občini Ljutomer
3548. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Ljutomer
3549. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Logatec
3550. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Medvode
3551. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti in mestne skupnosti na območju Občine Metlika
3552. Sklep o določitvi javnih športnih površin in objektov občinskega pomena v Občini Mislinja
3553. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice
3554. Razpis rednih volitev članov krajevnih skupnosti na območju Občine Mozirje
3555. Sklep o razpisu o uvedbi ukrepov za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2002
3556. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota
3557. Odlok o zazidalnem načrtu za Vrtni center Bučna vas v Novem mestu
3558. Odlok o zazidalnem načrtu Podbreznik
3559. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu - glavne ceste G II-105
3560. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina
3561. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ormož
3562. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3563. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3564. Razpis volitev v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti
3565. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za počitniško naselje Gričice-Rog
3566. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič
3567. Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič
3568. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica
3569. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Sevnica za leto 2002