Št. objave Naslov
3444. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid-Koseze
3445. Sklep o spremembah sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije
3446. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za daljnovod 2x110kV Toplarna-Polje-Beričevo in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Ljubljana in Občine Dol pri Ljubljani, v delu, ki ga določa osnutek lokacijskega načrta
3447. Pravilnik o izdajanju potrdil za revizorske nazive
3448. Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
3449. Pravilnik o rokih, v katerih se redno overjajo merila
3450. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah navodila o postopku redne overitve meril in o oznakah oziroma potrdilu, s katerimi se potrjuje skladnost meril s predpisi
3451. Pravilnik o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti
3452. Pravila poslovanja KDD Centralne klirinško depotne družbe d.d.
3453. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Trnovlje - jug"
3454. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Cerkno
3455. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig
3456. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
3457. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
3458. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
3459. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Jesenice
3460. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Kuzma
3461. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kuzma
3462. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih planskih dokumentov
3463. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada
3464. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogašovci
3465. Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Občine Rogašovci
3466. Razpis rednih volitev članov svetov krajevne skupnosti na območju Občine Škofja Loka
3467. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2002
3468. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko - Tabor
3469. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika
3470. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec
3471. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Davča za volitve v svet krajevne skupnosti
3472. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Dolenja vas za volitve v svet krajevne skupnosti
3473. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Dražgoše-Rudno za volitve v svet krajevne skupnosti
3474. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Selca za volitve v svet krajevne skupnosti
3475. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Sorica za volitve v svet krajevne skupnosti
3476. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Železniki za volitve v svet krajevne skupnosti