Št. objave Naslov
3275. Sklep o imenovanju častnega konzula v Katowicah
3276. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Katowicah
3277. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podrobnejših lastnostih naložb premoženja Prvega pokojninskega sklada ter o podrobnejših pravilih za razpršitev teh naložb in njihovo usklajenost
3278. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu izračuna čiste vrednosti premoženja in vrednosti enote premoženja Prvega pokojninskega sklada
3279. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna
3280. Pravilnik o spremembi odredbe o normativih in standardih v glasbenih šolah
3281. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole
3282. Pravilnik o nacionalnih etalonih
3283. Minimalna plača za mesec avgust 2002
3284. Količnik povišanja plač zaposlenih v RS po splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti in po kolektivnih pogodbah na področju gospodarskih dejavnosti od vključno meseca avgusta 2002 dalje
3285. Količnik povišanja plač zaposlenih, za katere velja kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji od vključno meseca avgusta 2002 dalje
3286. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno avgusta 2002 dalje
3287. Ugotovitveni sklep o višini dnevnice za službena potovanja v državi
3288. Ugotovitveni sklep o izhodiščni plači za prvi tarifni razred
3289. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti zavarovalnice
3290. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov - SKL2002
3291. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic
3292. Ugotovitveni sklep o veljavnosti kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije
3293. Odlok o zazidalnem načrtu Gospodarski terminal Obrežje
3294. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Cankova
3295. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevec, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih
3296. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za tehnološko-ekološko sanacijo in rekultiviranje komunalnega odlagališča v Bukovžlaku
3297. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra "Na Golovcu" - območje stanovanjske gradnje
3298. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec
3299. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Celje
3300. Odlok o spremembi odloka o uvedbi takse za vzpostavitev kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v Cerknem
3301. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi
3302. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črenšovci
3303. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Črenšovci
3304. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Črenšovci
3305. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije občine Črenšovci
3306. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
3307. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Črna na Koroškem
3308. Pravilnik o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača
3309. Odlok o dopolnitvi odloka o izdajanju občinskega glasila
3310. Odlok o občinskem prazniku Občine Dobrna
3311. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
3312. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic zime 2001-2002 na lokalnih cestah za leto 2002
3313. Odlok za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda
3314. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona - Trate"
3315. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona - mestno središče
3316. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Gornja Radgona
3317. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Gornja Radgona
3318. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica
3319. Pravilnik o načinih preskrbe s pitno vodo
3320. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej
3321. Sklep o kriterijih za razdelitev sredstev proračuna Mestne občine Kranj za osnovno dejavnost
3322. Sklep o kriterijih za razdelitev sredstev proračuna Mestne občine Kranj za gradnjo in obnovo komunalnih naprav
3323. Sklep o kriterijih za razdelitev sredstev proračuna Mestne občine Kranj za redno vzdrževanje komunalnih objektov
3324. Sklep o kriterijih za razdelitev sredstev proračuna Mestne občine Kranj za vzdrževanje javnih poti
3325. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parcelna številka 2798/3, pot, k.o. Bitnje
3326. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
3327. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
3328. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Lendava
3329. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2002
3330. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3331. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3332. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Moravske Toplice
3333. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Moravske Toplice
3334. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Moravske Toplice
3335. Odlok o spremembi odloka o priznanjih Občine Mozirje
3336. Spremembe statuta Krajevne skupnosti Mozirje
3337. Spremembe statuta Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji
3338. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 2001 (bencinski servis OMV Istrabenz)
3339. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za severno obvoznico Novega mesta (bencinski servis OMV Istrabenz)
3340. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Zdravstvena postaja Ločna)
3341. Odlok o določitvi volilne enote in načinu volitve članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
3342. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov sveta v Krajevni skupnosti Šmarjeta
3343. Sklep o imenovanju volilnih komisij
3344. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Mestne občine Novo mesto (kompleks Gorjancev v Vavti vasi)
3345. Sklep o določitvi višine najemnin za občinska zemljišča, oddana v najem na osnovi sklenjenih najemnih pogodb za leto 2002
3346. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks Otočec
3347. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen 2000/1, ki se nanaša na urbanistično zasnovo Novega mesta
3348. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1335/6, k.o. Hrušica in sklenitvi menjalne pogodbe
3349. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Pivka
3350. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata
3351. Odlok o razglasitvi domačije Kal 18 za kulturni spomenik
3352. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Polzela
3353. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli - II. faza
3354. Sklep o odvzetju javnega dobra
3355. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec
3356. Odlok o določitvi števila volilnih enot, območja volilnih enot in števila članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti za volitve članov Občinskega sveta občine Rogatec
3357. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Rogatec
3358. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogatec
3359. Sklep o ustanovitvi Sosveta za varnost
3360. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2002
3361. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3362. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3363. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Draža vas
3364. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja VS 9/10 Škofljica
3365. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2002
3366. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu ureditvenega načrta deponije Kovor
3367. Odlok o poimenovanju ter načinu upravljanja in oddajanja v uporabo večnamenske dvorane v Tržiču
3368. Odlok o komunalnih taksah v Občini Tržič
3369. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Tržič
3370. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Tržič
3371. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2002
3372. Uredba o skupinskih izjemah
3373. Odlok o spremembah in dopolnitvi odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod
3374. Sklep o določitvi leta 2003 za leto invalidov v Republiki Sloveniji
3375. Sklep o spremembah sklepa o preoblikovanju Inštituta za kovinske materiale in tehnologije v javni raziskovalni zavod
3376. Sklep o spremembah in dopolnitvi sklepa o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije
3377. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka
3378. Pravilnik o določitvi cene potnih listin