Št. objave Naslov
3257. Uredba o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Maribor-Lenart
3258. Uredba o določitvi najmanjše višine povračil in drugih pogojev za oddajo površin za izgradnjo objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob avtocestah ter hitrih cestah v upravljanju Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.
3259. Uredba o določitvi višine povračil in drugih pogojev za oddajo in uporabo površin za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob javni cesti, na katerih se opravljajo spremljajoče dejavnosti
3260. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
3261. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi
3262. Pravilnik o seznamu oznak geografskega porekla za vina in druge proizvode iz grozdja in vina
3263. Pravilnik o merilih čistosti za aditive
3264. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Beltinci
3265. Odlok o dopolnitvi odloka o sprejetju lokacijskega načrta za izgradnjo plinovodnega omrežja v Občini Beltinci
3266. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za industrijsko-obrtno cono Lipovci
3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled
3268. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Vojnik
3269. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vojnik
3270. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Vrhnika
3271. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče
3272. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
3273. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Železniki
3274. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki