Št. objave Naslov
3227. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi (ZZdrS-A)
3228. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP-C)
3229. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-E)
3230. Zakon o spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-A)
3231. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (ZG-A)
3232. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi (ZSS-D)
3233. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-C)
3234. Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV)
3235. Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO)
3236. Zakon o spremembi zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-B)
3237. Zakon o vodah (ZV-1)
3238. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-A)
3239. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-B)
3240. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o davku na promet nepremičnin (ZDPN-1A)
3241. Zakon o dopolnitvah zakona o začasnem zatočišču (ZZZat-A)
3242. Uredba o dopolnitvi uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
3243. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
3244. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot
3245. Uredba o spremembi uredbe o koncesijah za izkoriščanje vode iz vodnih virov Žvirše, R2/87, R3/88, VP-1/2000, GPV-1/98 in Tinček za oskrbo prebivalstva s pitno vodo
3246. Sklep o peti izdaji obveznic Slovenske odškodninske družbe, d.d.
3247. Uredba o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije za tarifne odjemalce
3248. Sklep o preoblikovanju javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o., v družbo Pošta Slovenije, d.o.o.
3249. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Koreji
3250. Odredba o spremembi odredbe o določitvi števila delovnih mest strokovnih sodelavcev, administrativnih in drugih delavcev na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji
3251. Pravilnik o dovoljenjih za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti
3252. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
3253. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
3254. Odlok o določitvi in imenovanju prehoda v Občini Kamnik
3255. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi novih cen storitev tržnice v Kamniku, cen sejemskih storitev, cen parkiranja in cen pogrebnih storitev na pokopališčih Žale v Kamniku, Mekinje in Nevlje
3256. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 258/4, neplodno v izmeri 642 m2 k.o. Huje, vpisanem v seznamu II