Št. objave Naslov
3089. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 1999 (RZ99)
3090. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
3091. Odločba o ugotovitvi, da sklep Državnega zbora št. 005 01/95 4/30 z dne 30. 5. 2002 ni v neskladju z ustavo in zakonom
3092. Odločba, da četrti odstavek 35. člena zakona o telekomunikacijah in uredba o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc nista bila v neskladju z ustavo in z zakonom
3093. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
3094. Odločba o razveljavitvi 6. člena odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorenja vas Poljane v delu, ki pod zaporedno številko 119, številka odseka 600633, kot javno pot opredeljuje pot Brdarček Planinšek v dolžini 659 metrov
3095. Odločba o delni zavrnitvi ustavne pritožbe in o ugotovitvi, da je bila s sklepoma okrožnega in višjega sodišča kršena ustavna pravica
3096. Odločba, da uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev ni bila, uredba o predhodni prijavi cen pa ni v neskladju z ustavo in zakonom
3097. Določba, da se tretja in peta alinea 3. člena, drugi odstavek 5. člena in tretja alinea 6. člena pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture razveljavi, da določba četrte alinee 3. člena istega pravilnika ni v neskladju z ustavo in zakonom in da se preostali del pobude zavrže ali zavrne
3098. Neskladnosti četrte alinee 46. člena zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z ustavo
3099. Odločba o ugotovitvi, da je bila s sklepi okrožnega in višjega sodišča kršena ustavna pravica
3100. Sklep o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in volilnih okrajev za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
3101. Seznam dokumentacije, s katero je revizijska družba dolžna poročati inštitutu po 55. členu ZREV-1
3102. Pojasnila k slovenskim računovodskim standardom
3103. Pojasnila k slovenskim računovodskim standardom
3104. Odlok o javnem redu in miru v Občini Ajdovščina
3105. Sklep Občinskega sveta občine Ajdovščina o sprejetju programa
3106. Sklep o imenovanju nadomestne članice v Občinsko volilno komisijo občine Ajdovščina
3107. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Ajdovščina
3108. Odlok o ureditvenem načrtu Ribenska gora
3109. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
3110. Odlok o lokacijskem načrtu za Južno razbremenilno cesto (R 315, odsek 1089) na Bledu
3111. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled
3112. Sklep o spremembah sklepa o tarifnih postavkah oskrbe s pitno vodo v Občini Bled
3113. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Bloke
3114. Odlok o spremembah odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj
3115. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2002
3116. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črnomelj
3117. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Horjul
3118. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri OŠ Horjul
3119. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Hrpelje-Kozina
3120. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Hrpelje-Kozina
3121. Odlok o občinskih cestah v Občini Idrija
3122. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije LTO Idrija - zavoda za pospeševanje turizma
3123. Odlok o Čipkarskem festivalu v Idriji
3124. Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Idrija
3125. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Idrija
3126. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2002
3127. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2001
3128. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2002
3129. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Kozje
3130. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Kozje
3131. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Kozje
3132. Tržni red na javni tržnici Kozje
3133. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kungota za leto 2001
3134. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
3135. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Litija
3136. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2002 in volitve predsednika države 2002
3137. Sklep o delni povrnitvi stroškov za organizacijo volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Litija
3138. Sprememba statuta Občine Litija
3139. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za dom starejših občanov v Ljutomeru
3140. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Mirna Peč
3141. Sklep o potrditvi regionalnega razvojnega programa za območje jugovzhodne Slovenije
3142. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Moravske Toplice prešel na naslednjega kandidata
3143. Odredba o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
3144. Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta in župana Občine Puconci
3145. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Puconci
3146. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2002 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od 1986 do leta 1990 za Občino Radeče (dopolnitev v letu 2002)
3147. Program priprave ureditvenega načrta za območje deponije Hotemež
3148. Sklep o odvajanju komunalnih in padavinskih voda
3149. Sklep o ravnanju s komunalnimi odpadki
3150. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izvajanje socialno varstvenih programov
3151. Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica
3152. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Slovenska Bistrica
3153. Pravilnik o spremembah pravilnika o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Slovenska Bistrica
3154. Program priprave zazidalnega načrta "Gradišče"
3155. Program priprave zazidalnega načrta za kompleks "Vojašnica"
3156. Odlok o dopolnitvi odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Šentjur pri Celju
3157. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta Dramlje
3158. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN industrijska cona Šentjur
3159. Odlok o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah
3160. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Šmarje pri Jelšah
3161. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Štore
3162. Odlok o spremembi območja naselja Štore in imenovanju ulice
3163. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Štore
3164. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi Občine Trebnje za leto 2001
3165. Odlok o zazidalnem načrtu "Industrijska - trgovska - podjetniška cona Trebnje" - 1. faza
3166. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 "Programska zasnova za zazidalni načrt industrijsko-trgovske-podjetniške cone Trebnje"
3167. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3168. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3169. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje
3170. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije
3171. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Turnišče
3172. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Turnišče
3173. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev s planskimi akti
3174. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče v letu 2002
3175. Odlok o spremembi proračuna Občine Turnišče za leto 2002
3176. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Turnišče
3177. Odlok o ureditvenem načrtu Vipava Center
3178. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Vransko
3179. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Žalec
3180. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče
3181. Sklep o določitvi cen programa v vrtcu v Občini Kobilje
3182. Spremembe statuta Občine Kobilje
3183. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
3184. Uredba o spremembah uredbe za izvajanje carinskega zakona
3185. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za slovenski jezik
3186. Pravilnik o zdravstveni ustreznosti krme
3187. Odločba o priznavanju naravne mineralne vode Panna
3188. Odločba o priznavanju naravne mineralne vode San Benedetto
3189. Odločba o priznavanju naravne mineralne vode San Pellegrino
3190. Sklep o dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
3191. Sklep o lombardnem posojilu
3192. Sklep o opravljanju plačilnega prometa preko transakcijskih računov fizičnih oseb
3193. Sklep o upravljanju sistema bruto poravnave v realnem času
3194. Sklep o upravljanju sistema žiro kliring