Št. objave Naslov
3071. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2002 (Rb2002)
3072. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (ZIPRS0203-A)
3073. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o ureditvi trga z žiti
3074. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
3075. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago
3076. Uredba o spremembi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v letu 2002
3077. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
3078. Pravilnik o veljavnosti priporočila o pripravi, uporabi in zagotavljanju kakovosti komponent krvi
3079. Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko gradnjo Zagrad
3080. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina
3081. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
3082. Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Krško
3083. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1752/3, k.o. Kostanjevica in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnine parc. št. 132/3, parc. št. 132/4, parc. št. 135/2 in parc. št. 138/13, k.o. Kostanjevica ter o ustanovitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 132/3, parc. št. 132/4, parc. št. 135/2, in parc. št. 138/13 k.o. Kostanjevica
3084. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičninah parc. št. 88/8, parc. št. 88/9, parc. št. 88/10 in parc. št. 88/11 k.o. Senovo ter o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
3085. Sklep o odkupu nepremičnin parc. št. 284/8, parc. št. 284/9, parc. št. 284/10, parc. št. 284/14 in parc. št. 289/3, k.o. Stara vas ter o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
3086. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta rekonstrukcije regionalne ceste Prekopa
3087. Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Bevke - Občina Vrhnika
3088. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Bevke - Občina Vrhnika