Št. objave Naslov
2883. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-F)
2884. Spremembe poslovnika državnega zbora (PoDZ-H)
2885. Odlok o potrdilih o kakovosti in geografskem poreklu vina pri uvozu in izvozu vina s poreklom iz Republike Slovenije in držav, ki delujejo v okviru Evropske unije in o uradnih organih, ki jih izdajajo
2886. Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov
2887. Odredba o izobraževalnem programu Usposabljanje za vožnjo kolesa za osemletni program osnovnošolskega izobraževanja
2888. Pravilnik o označevanju hranilne vrednosti živil
2889. Pravilnik o uradnem zdravstvenem nadzoru
2890. Pravilnik o higieni živil
2891. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2002
2892. Odločba o odpravi 2. člena uredbe o spremembi in dopolnitvi uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkov zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih in 1. člena uredbe o spremembi uredbe o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, državnemu pravobranilstvu in v organih za postopek o prekrških
2893. Odločba, da se sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 2429/99 z dne 30. 11. 1999 se razveljavi in se zadeva vrne istemu sodišču v novo odločanje
2894. Sklep, da se do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži izvrševanje tistega dela prvega odstavka 37. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo, ki uzakonja rok enega leta po uveljavitvi tega zakona; sklep, da se drugi predlogi za začasno zadržanje izvrševanja določb tega zakona zavrnejo
2895. Določbe prvega in tretjega odstavka 113. člena ter drugi odstavek 119. člena zakona o prekrških iz razlogov, navedenih v 15. točki obrazložitve te odločbe, niso v neskladju z ustavo
2896. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 11. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Zavarovalnic
2897. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah predsednika republike
2898. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah
2899. Aneks št. 5 h kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije
2900. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za junij 2002
2901. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2002
2902. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina
2903. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2001
2904. Odlok o lokacijskem načrtu za plinovod in kablovod Lesce Bled
2905. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih v Občini Bled
2906. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled
2907. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2908. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2909. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za "Zavarovanje območja Krške vasi pred poplavami", - dopolnitev 2002
2910. Odlok o začasni razglasitvi izjemnih dreves za dendrološke naravne spomenike v Mestni občini Celje
2911. Odlok o spremembi območij naselij Slatina v Rožni dolini in Gorica pri Šmartnem
2912. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
2913. Sklep o brezplačnem prenosu zemljišč na Republiko Slovenijo
2914. Program priprave zazidalnega načrta Štore II - gospodarska cona
2915. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2001
2916. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2002
2917. Odlok o zazidalnem načrtu za območje Grič za coni 29C-1 in 31L-1 bencinski servis
2918. Sklep o spremembi v zemljiški knjigi
2919. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Divača
2920. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Gospodarska cona sever, Grosuplje
2921. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov odlokov o spremembah in dopolnitvah zazidalnih načrtov Dvori III. in Dvori IV.
2922. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu "Družbeni dom", Grosuplje
2923. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Hodoš
2924. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
2925. Sklep o določitvi vrednosti točke po odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice za leto 2003
2926. Sklep o ekonomskih cenah vrtcev
2927. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid
2928. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Mestni Log-Dolga vas, 1. faza, cona 2 - nova osnovna šola
2929. Odlok o gospodarskih javnih službah
2930. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Laško za leto 2002
2931. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Rimske Toplice S4
2932. Program priprave odloka o zazidalnem načrtu Belovo
2933. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Šmartno pri Litiji
2934. Sklep o razrešitvi dosedanje in imenovanju nove Občinske volilne komisije občine Litija
2935. Pravilnik o izplačilu sejnin in povračilu potnih stroškov članom sveta predsednikov svetov krajevnih in mestne skupnosti
2936. Odlok o ureditvenem načrtu Trohov vrt v Logatcu DL-J3-C2
2937. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Markovci
2938. Pravilnik o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih - državnih pomoči namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci
2939. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2940. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2001
2941. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vaških skupnostih Občine Mislinja
2942. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Mislinja
2943. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini Murska Sobota
2944. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme in meril za odmero komunalnega prispevka na območju mesta Murska Sobota
2945. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto
2946. Odlok o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek - Dolga brda
2947. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta krožišča "Pred mostom/Fara" na Prevaljah