Št. objave Naslov
1. Popravek navodila o vsebini programov promocije vina in o načinu pridobitve podpore za promocijo vina
263. Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov
264. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Črnivec (Peračica) - Podtabor in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občin Radovljica in Kranj (za območje Občine Naklo), v delu, ki ga določa osnutek lokacijskega načrta
265. Odredba o izvajanju preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2002
266. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
267. Odredba o izobraževalnem programu Maturitetni tečaj za izvajanje v italijanskem učnem jeziku
268. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
269. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
270. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Postojna
271. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Kranj
272. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici
273. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za cestne in železniške cisterne
274. Navodilo o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc in strokovnem usposabljanju delavcev organizacij, revizijskih družb, samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja
275. Osnovni znesek minimalnega dohodka
276. Odločba o spremembah odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge
277. Seznam zdravil, za katera je bilo od 15. 12. 2001 do 14. 1. 2002 izdano dovoljenje za promet
278. Seznam zdravil, za katera je od 15. 12. 2001 do 14. 1. 2002 prenehalo veljati dovoljenje za promet
279. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 28. 1. do 3. 2. 2002
280. Kodeks etike fizioterapevtov Slovenije
281. Sklep o začasnem financiranju Občine Ajdovščina v letu 2002
282. Sklep o ustanovitvi javnega dobra
283. Sklep o ustanovitvi javnega dobra
284. Spremembe in dopolnitve poslovnika Nadzornega odbora občine Beltinci
285. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
286. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
287. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
288. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cerkvenjak
289. Odlok o plačilu prispevka za uporabo Mikrovalovnega večtočkovnega distribucijskega sistema (MMDS) na območju Občine Gorenja vas - Poljane
290. Odlok o spremembah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Gorenja vas - Poljane
291. Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2002
292. Sklep o določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda Kamnik
293. Odlok o ustanovitvi zavoda Sotočje Kobarid-Tolmin
294. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v letu 2002
295. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2002
296. Odlok o občinski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Kočevje
297. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Jezero za del planske celote P5/R1 - 1. faza
298. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Kočevje
299. Odlok o ustanovitvi Ustanove štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško
300. Odlok o lokacijskem načrtu Centralna čistilna naprava Brestanica
301. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško
302. Odlok o začasnem zavarovanju rastišča navadne jarice na Bohorju
303. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Litija
304. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi Jork, Markovci
305. Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo, kot obvezne javne službe
306. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Markovci
307. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Markovci
308. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in kriterijih za pridobivanje nepovratnih sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci
309. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih in postopkih za določitev dežurnih prodajaln v Občini Markovci in prodaji blaga zunaj prodajaln
310. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Medvode
311. Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Metlika
312. Sklep o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Otroškem vrtcu Metlika
313. Sklep o uskladitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
314. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2001/2002
315. Sklep o cenah kanalščine in čiščenja odplak na področju Občine Mislinja
316. Odlok o plakatiranju in reklamiranju v Občini Podčetrtek
317. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2002
318. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2002
319. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
320. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Podlehnik
321. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2002
322. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
323. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
324. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu za RTP 110/20 kV Radeče in priključni DV 110 kV in 20 kV
325. Spremembe odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Ravne na Koroškem
326. Program priprave in sprejemanja lokacijskega načrta kolektorja za potrebe centralne čistilne naprave (CČN) občin Prevalje in Ravne od višine meje občin Prevalje in Ravne v obrtni coni "Dobja vas" do lokacije CČN pri izlivu Kotuljke/na Dobrijah in centralne čistilne naprave (CČN) občin Prevalje in Ravne pri izlivu Kotuljke/na Dobrijah
327. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ravne na Koroškem
328. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Podgora
329. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
330. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
331. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Ravne na Koroškem
332. Sklep o začasnem financiranju proračunskih porabnikov v letu 2002
333. Sklep o uvedbi upravičene cene storitev pri oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka
334. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Škofja Loka
335. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Škofja Loka
336. Sklep o določitvi zneska občinske takse za obremenjevanje okolja nastalo z ustvarjanjem komunalnih odpadkov
337. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2002
338. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
339. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič
340. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič
341. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje v Občini Vransko
342. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Vransko
343. Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko
344. Sklep o spremembi izhodiščne cene toplotne energije
345. Odlok o vodovarstvenih območjih vodnega vira Roje pri Šempetru
346. Poročilo občinske volilne komisije o izidu nadomestnih volitev članov sveta Mestne skupnosti Žalec, dne 13. januarja 2002
347. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih storitev
348. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu vodenja poslov in poravnavanja obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu
349. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
350. Pravilnik o spremembah pravilnika o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zobozdravnikov
351. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o medicinskih pripomočkih
352. Ugotovitveni sklep
353. Ugotovitveni sklep
354. Količnik povišanja plač zaposlenih v RS po splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti in po kolektivnih pogodbah na področju gospodarskih dejavnosti od vključno meseca januarja 2002 dalje