Št. objave Naslov
1. Popravek sklepa o določitvi vrednosti točke
2. Popravek poročila o gibanju plač za april 2002
3. Popravek odločbe US
4. Popravek odločbe US
5. Preklic predpisa "Splošni pogoji vleke s tarifo"
2807. Zakon o mineralnih gnojilih (ZMinG)
2808. Zakon o morskem ribištvu (ZMR-1)
2809. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)
2810. Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (ZGRM)
2811. Zakon o najemu kredita pri Evropski investicijski banki v znesku 20 milijonov evrov za financiranje ekološke sanacije Rudnika urana Žirovski vrh (ZNKRŽV)
2812. Zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID-A)
2813. Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO)
2814. Zakon o Banki Slovenije (ZBS-1)
2815. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji
2816. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Liechtenstein
2817. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Grčiji
2818. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Armeniji
2819. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ciper
2820. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Gruziji
2821. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika - vodje Stalne misije Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku
2822. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Avstriji
2823. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika - vodje Stalne misije Republike Slovenije pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi
2824. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni Republiki Braziliji
2825. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika - vodje Stalne misije Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku
2826. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika - vodje Stalne misije Republike Slovenije pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi
2827. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2828. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Maroko
2829. Sklep o oprostitvi plačila pristojbin na zračnih poteh v slovenskem zračnem prostoru za vojaške zrakoplove Nata in njegovih držav članic ter za vojaške zrakoplove držav članic EUROCONTROL
2830. Sklep o kriterijih in merilih za znižanje zavarovalne osnove za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
2831. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana
2832. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote