Št. objave Naslov
2482. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (ZLV-D)
2483. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (ZPolS-B)
2484. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-L)
2485. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2486. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Irskem
2487. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Avstriji
2488. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji
2489. Uredba o spremembah uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
2490. Sklep o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2002
2491. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih na sodiščih, v državnih tožilstvih, v državnem pravobranilstvu in v organih za postopek o prekrških
2492. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o osebni varovalni opremi
2493. Seznam zdravil, za katera je od 8. 5. 2002 do 31. 5. 2002 prenehalo veljati dovoljenje za promet
2494. Seznam zdravil, za katera je bilo od 8. 5. 2002 do 31. 5. 2002 izdano dovoljenje za promet
2495. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora Republike Slovenije prešel na naslednjega kandidata
2496. Splošni pogoji vleke s tarifo
2497. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za maj 2002
2498. Odlok o uskladitvi prostorsko izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Cankova
2499. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Cankova
2500. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Cankova
2501. Odlok o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Cankova
2502. Sklep o ceni prispevka pred priključitvijo na vodovodno omrežje v naselju Cankova
2503. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2001
2504. Odlok o spremembi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Dobrepolje
2505. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem
2506. Odlok o občinskih cestah
2507. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parcelna številka 144/7, pot v izmeri 46 m2, k.o. Klanec
2508. Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem
2509. Pravilnik o prireditvah v mestu Kranju
2510. Splošni pogoji poslovanja javnega Stanovanjskega sklada občine Ljutomer
2511. Odlok o razdelitvi naselja Černelavci v Mestni občini Murska Sobota
2512. Sklep javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Černelavci vzhod 2
2513. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno servisno cono "Noršinska" v Murski Soboti
2514. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu "Gonje II" na Prevaljah
2515. Programsko zasnovo za ureditveni načrt Račel Log
2516. Programsko zasnovo za ureditveni načrt Lahovnik
2517. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Prevalje
2518. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
2519. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembi odloka o spremembi območij naselij Trebnji Vrh in Preloge ter ukinitvi naselij Vrtača, Coklovca, Kašča, Mladica, Sela, Vavpča vas, Trata, Sadinja vas, Gaber, Kot in njihovi združitvi z naseljem Semič v enovito naselje ter uvedbi uličnega sistema v novem naselju Semič
2520. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih in rezervaciji
2521. Spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
2522. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Benedikt