Št. objave Naslov
2441. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2442. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2443. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2444. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2445. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2446. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2447. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje
2448. Sklep državnega zbora po 13. členu zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij
2449. Deklaracija o podpori resoluciji o vlogi parlamentov v podpori izvajanja resolucije 1397, ki jo je 12. marca 2002 sprejel varnostni svet združenih narodov in zlasti odstavka, v katerem svet izraža svojo zavezanost k "viziji regije, kjer dve državi, Izrael in Palestina, živita druga ob drugi znotraj varnih in priznanih meja" (DeReVSZN)
2450. Deklaracija o podpori resoluciji o terorizmu - nevarnosti za demokracijo, človekove pravice in civilno družbo: prispevek parlamentov v boju proti mednarodnemu terorizmu in odpravljanju njegovih vzrokov z namenom ohranjanja mednarodnega miru in varnosti (DeReTer)
2451. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji
2452. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški
2453. Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih
2454. Navodilo za vsebino in obliko vloge za dodelitev sredstev državne pomoči nosilcem kmetijskega gospodarstva, za določitev geografsko zaokroženih območij glede sposobnosti zadrževanja vode in primanjkljaja padavin in za izračun povprečne stopnje poškodovanosti kmetijskih rastlin
2455. Odločba o razveljavitvi 85. člena zakona o javnih cestah in 137. člena zakona o zemljiški knjigi in odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 25. člena zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih ni v neskladju z ustavo
2456. Odločba, da Slovenski računovodski standardi niso v neskladju z ustavo, da 9., 10. in 11. člen zakona o davku od dobička pravnih oseb niso v neskladju z ustavo, o razveljavitvi prvega odstavka 12. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb z odloženim rokom ter o zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti 15. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb
2457. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja tretjega poglavja zakona o finančnem poslovanju podjetij ter šestega odstavka 580. člena zakona o gospodarskih družbah z načinom izvršitve
2458. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 10. 6. do 16. 6. 2002
2459. Pravila pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve
2460. Pravilnik o spremembah pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
2461. Odlok o lokacijskem načrtu ureditve glavne ceste G1- 5/286 Arja vas-Celje, pododsek magistrala zahod v Celju in bencinski servis
2462. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornji Petrovci
2463. Odlok o poimenovanju ulic v zazidalnih načrtih TOC III, DVORI III in DVORI IV
2464. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Grosuplje
2465. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Kranj
2466. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov na območju Občine Litija
2467. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Ježa - zgornji del
2468. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Litije za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986-90-2000, dopolnitve 2001
2469. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Občini Litija
2470. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
2471. Cenik za posamezne tarifne skupine plina
2472. Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo Rogaška Slatina
2473. Odlok o spremembi odloka o ukinitvi delovanja Sklada stavbnih zemljišč občine Sežana
2474. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana
2475. Sklep o podaji soglasja k uporabi spremenjene cene odvajanja komunalnih odpadnih voda v mestu Sežana
2476. Sklep o spremembi sklepa o financiranju političnih strank
2477. Sprememba pravilnika z normativi o javni kanalizaciji
2478. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica
2479. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Velika Polana
2480. Obvezna razlaga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Vransko
2481. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega območja Juteks