Št. objave Naslov
254. Odredba o višini zavarovalne vsote
255. Odredba o navedbi tarifnih oznak kombinirane nomenklature carinske tarife
256. Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov s področja naravne dediščine
257. Pravilnik o pomorskih knjižicah
258. Pravilnik o kakovosti rib, rakov, glavonožcev, školjk in izdelkov iz njih
259. Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Duplek in 66. člena odloka o občinskih cestah in o začasnem zadržanju navedenih določb odlokov
260. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin
261. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
262. Uredba o dopolnitvi uredbe o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti