Št. objave Naslov
2316. Sklep o priznanju Vzhodnega Timorja kot neodvisne in suverene države
2317. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2318. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2319. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2320. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2321. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2322. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Arabski republiki Egipt
2323. Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami
2324. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003
2325. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras II
2326. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras I
2327. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerkno
2328. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kobarid
2329. Odredba o homologiranju koles z motorjem glede na namestitev svetlobne opreme (št. 74.01)
2330. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o delovnih mestih izvršilnih železniških delavcev
2331. Pravilnik o žitnih kašicah in živilih, namenjenih dojenčkom in malim otrokom
2332. Pravilnik o analiznem preskušanju zdravila z namenom kontrole kakovosti
2333. Navodilo o poslovanju organov, ki vodijo postopek o prekršku
2334. Navodilo o poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh
2335. Navodilo o načinu izvajanja nadzora nad izdelki iz plemenitih kovin v prometu
2336. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila centrom za socialno delo o načinu izvajanja nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
2337. Odločba, št. 6 o priznavanju naravne mineralne vode Radenska Petanjski vrelec
2338. Odločba, št. 7 o priznavanju naravne mineralne vode Radenska Kraljevi vrelec
2339. Odločba, št. 8 o priznavanju naravne mineralne vode Radenska Miral
2340. Odločba, št. 9 o priznavanju naravne mineralne vode Radenska Radin
2341. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 3. 6. do 9. 6. 2002
2342. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
2343. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
2344. Spremembe in dopolnitve statuta javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o.
2345. Dodatek k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"
2346. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Bloke
2347. Odlok o spremembah odloka o organizaciji Občinske uprave občine Bloke
2348. Odlok o spremembi odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Bloke
2349. Sklep o javni razgrnitvi osnutka delnih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 2000, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 za območje Občine Črna na Koroškem - za posamezno poselitveno območje Teber (razširitev PUP št. 1)
2350. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Dobrna
2351. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Dobrna
2352. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 2001
2353. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo
2354. Odlok o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve
2355. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Krško
2356. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
2357. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2001
2358. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Loški Potok
2359. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2001
2360. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Pivka za leto 2001
2361. Odlok o potrditvi zaključnega računa LPC Pivka za leto 2001
2362. Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka
2363. Sklep o določitvi višine zneska priključne takse za kanalizacijski priključek
2364. Spremembe in dopolnitve pravilnika in meril za vrednotenje športnih programov v Občini Pivka
2365. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2002
2366. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Prebold
2367. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Radeče
2368. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center Radeče
2369. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče
2370. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o določitvi članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Radeče
2371. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Ribnica
2372. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2001
2373. Odlok o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Kebelj
2374. Program priprave zazidalnega načrta za obrtno stanovanjsko zazidavo "Ob potoku"
2375. Sprememba odredbe o območjih kratkotrajnega parkiranja - modre cone v mestu Slovenska Bistrica
2376. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2001
2377. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Anine novice
2378. Odlok o lokacijskem načrtu za izgradnjo Poljanske obvoznice Škofje Loke (R1 210, odsek 1078, R1 210, odsek 1110)
2379. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2380. Sklep o razveljavitvi odloka
2381. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in Mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje občine Škofljica (za potrebe gradnje - Mali dom Barje)
2382. Dopolnitev odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Škofljica
2383. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Lanišče
2384. Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Tržič
2385. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Bevke - Občina Vrhnika
2386. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje počitniških hiš Nune (ureditveno območje 2) v Občini Zreče
2387. Pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne in visokošolske organizacije
2388. Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi
2389. Odredba o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami
2390. Odločba o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije (BSE)
2391. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa vezikularne bolezni prašičev
2392. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov