Št. objave Naslov
2003. Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-1)
2004. Zakon o spremembah zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-A)
2005. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS-A)
2006. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)
2007. Zakon o spremembi in dopolnitvah obrtnega zakona (ObrZ-B)
2008. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-C)
2009. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Madžarski
2010. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Madžarski
2011. Spremembe in dopolnitve seznama potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji, ter udomačenih sort kmetijskih rastlin, za katere je dovoljen promet v Republiki Sloveniji
2012. Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah
2013. Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb
2014. Pravilnik o monitoringu kemijskega stanja površinskih voda*
2015. Pravilnik o imisijskem monitoringu podzemne vode*
2016. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Grosuplje
2017. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 - Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2 1 - Vič
2018. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Razkrižje
2019. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2001
2020. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Tišina
2021. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2022. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkulane - Zavrč