Št. objave Naslov
1. Popravek uredbe o pirotehničnih izdelkih
2. Popravek odredbe za energijsko označevanje gospodinjskih električnih sušilnih strojev
3. Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije
4. Popravek sklepa o razvrščanju zdravil na liste
5. Popravek odloka o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart
6. Popravek odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2002
7. Popravek odloka o proračunu Občine Videm za leto 2002
177. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
178. Odredba o obrazcu za obračun davka na izplačane plače
179. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe - MULTIMEDIJI
180. Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe MULTIMEDIJI
181. Sklep o ustanovitvi in pristojnostih Komisije za ocenjevanje ugotavljanja skladnosti izvolitev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive
182. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
183. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu
184. Pravilnik o kakovosti citrusov
185. Pravilnik o kakovosti sliv
186. Pravilnik o registru pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih
187. Navodilo o vsebini programov promocije vina in o načinu pridobitve podpore za promocijo vina
188. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji RS za plačilni promet
189. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 21. 1. do 27. 1. 2002
190. Statut Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave
191. Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
192. Pravila o varovanju izpitne tajnosti pri maturi
193. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2001
194. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2001
195. Odlok o turistični taksi v Občini Benedikt
196. Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled
197. odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda (športna dvorana)
198. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled - Pristava
199. Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled
200. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Bloke za leto 2002
201. Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2002
202. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta ureditve glavne ceste G1-5/286 Arja vas - Celje - magistrala zahod in bencinskega servisa, poročila o vplivih na okolje za ureditev glavne ceste G1-5/286 ter poročila o vplivih na okolje za ureditev bencinskega servisa
203. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
204. Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega gospodarstva, podjetij in turizma v Občini Cerknica
205. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2002
206. Sklep o povišanju cen najema grobnih mest in mrliških vežic
207. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje za leto 2002
208. Odlok o uvedbi povračila za priključno zmogljivost
209. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2001
210. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2002
211. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2002
212. Odlok o občinskih cestah
213. Sklep o ukinitvi javnega dobra
214. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 2002
215. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Moravske Toplice
216. Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 2000/7 (avtocesta Kronovo - Smednik)
217. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in odtujitvi nepremičnin, potrebnih za izgradnjo avtoceste na odseku Smednik - Kronovo
218. Sklep o določitvi cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Prevalje
219. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje
220. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
221. Pravilnik o financiranju političnih strank v Občini Prevalje
222. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2002
223. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta Ozare (del)
224. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec
225. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
226. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Veržej v letu 2002
227. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2002
228. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Veržej
229. Odlok o lokacijskem načrtu napajalni plinovod Krško-Brežice Odsek občinska meja pri naselju Hrastje - MRP Brežice center
230. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje "Mizarstvo Medved" - dopolnitev 2000/2
231. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Hrastinca v Brežicah
232. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Krška vas
233. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Šentlenart v Brežicah
234. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Šentlenart, kare D in E
235. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice
236. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za Zakot
237. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Cerklje
238. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice
239. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o spremembi zazidalnega načrta Hrastina - Kare XVI
240. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za cestno bazo v Krški vasi
241. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Terme Čatež
242. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu Terme Čatež
243. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu "Poslovni center Brežice"
244. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
245. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro - Brežice
246. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode - Jug v Brežicah
247. Uredba o določitvi vstopnih mest in o minimalnih pogojih za izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na vstopnih mestih
248. Uredba o razveljavitvi uredbe o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc
249. Sklep o določitvi letnega obsega pravic za sklepanje varčevalnih pogodb za varčevanje v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto 2002
250. Odredba o spremembi javnoveljavnih izobraževalnih programov za pridobitev višje strokovne izobrazbe
251. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje
252. Pravilnik o spremembi pravilnika o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini
253. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2001