Št. objave Naslov
1780. Odredba o pošiljanju obvestila o spremembi cen
1781. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1782. Odredba o izobraževalnem progamu praktičnega dela usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil kategorije A
1783. Odredba o spremembi odredbe o izvajanju preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2002
1784. Pravilnik o odškodninah na področju veterinarstva
1785. Pravilnik o spremembi pravilnika o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici
1786. Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v varovalnem progovnem in v progovnem pasu železniške proge
1787. Pravilnik o odobritvi embalaže za prevoz nevarnega blaga
1788. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za stroje za merjenje dolžine žice in kabla
1789. Pravilnik o zagotavljanju sredstev pridobljenih iz dela amortizacije javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija
1790. Odločba o ugotovitvi, da 49. člen zakona o graditvi objektov ni bil v neskladju z ustavo
1791. Odločba o ugotovitvi, da zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot ni v neskladju z ustavo
1792. Sklep, da se izvrševanje odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi območja ribnikov Drage pri Igu za naravno znamenitost do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži
1793. Odločba o ugotovitvi, da je bil 7. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v tretjem odstavku pod točko b, v delu, ki se nanaša na območje zazidalnega otoka BI 8/1, ter v 8. členu v delu, v katerem določa povečanje nadomestila s faktorjem 30, v neskladju z zakonom, z učinki razveljavitve
1794. Sklep o dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
1795. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 29. 4. do 5. 5. 2002
1796. Aneks št. 1 k tarifni prilogi kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti
1797. Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
1798. Odlok o spremembah odloka o podelitvi koncesije za vzdrževanje in upravljanje sistemov CATV na območju Občine Črenšovci
1799. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črenšovci
1800. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Čardak v Črnomlju
1801. Odlok o vaških odborih
1802. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gorišnica
1803. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Gorišnica
1804. Odlok o spremembi odloka o uvedbi uličnega sistema v naselju Horjul
1805. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
1806. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 2001
1807. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kostel
1808. Pravilnik o načinu, pogojih in postopku oddaje zemljišč v najem na območju Občine Kostel
1809. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije v Občini Kostel
1810. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo)
1811. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih
1812. Uredba o spremembi uredbe o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, državnem pravobranilstvu in v organih za postopek o prekrških
1813. Uredba o dopolnitvi uredbe o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki
1814. Uredba o oblikovanju cen učbenikov