Št. objave Naslov
1599. Poslovnik državnega zbora (PoDZ-1)
1600. Odlok o pomilostitvi obsojenca
1601. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Portugalski republiki
1602. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Maroko
1603. Ukaz o odpoklicu veleposlanika - vodje Stalne misije Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju
1604. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
1605. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Portugalski republiki
1606. Uredba o spremembi uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
1607. Odločba o napredovanju Marjetke Krevs
1608. Odločba o imenovanju Maje Ulčar
1609. Odločba o imenovanju Mateje Gregorčič
1610. Odločba o imenovanju Blanke Žgajnar
1611. Odločba o imenovanju Mojce Vidrih
1612. Odločba o imenovanju Judite Vižintin Hribar
1613. Odločba o imenovanju Mojce Gruden
1614. Odločba o imenovanju Stanislava Pintarja
1615. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri družinske pokojnine družinskima članoma osebe, ki ima posebne zasluge na področju kulture
1616. Odredba o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2001
1617. Pravilnik o spremembi pravilnika o načinu izračuna določenih pristojbin na področju telekomunikacij
1618. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike toplotne energije
1619. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o opravljanju strokovnih izpitov in preizkusov znanja
1620. Navodilo za vpis v register pokojninskih načrtov
1621. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 16. 3. 2002 do 10. 4. 2002 izdano dovoljenje za promet
1622. Odločba, da drugi odstavek 45. člena zakona o dohodnini ni bil v neskladju z ustavo
1623. Odločba o razveljavitvi druge alinee drugega odstavka 4. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja J3 Srednje Jarše "Ob razbremenilniku" in J4 Jarše center in o odpravi njegovega 13. člena ter o ugotovitvi, da akt Občine Domžale, št. 35101-193/00-36 z dne 14. 9. 2000, je bil izdan k zasnovi izrabe prostora na območju morfološke enote ZO 2, skupaj s to zasnovo, ni predpis in se ni smel uporabljati
1624. Sklep o spremembi sklepa o sistemu zajamčenih vlog
1625. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji RS za plačilni promet
1626. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 22. 4. do 28. 4. 2002
1627. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij, ki je bil 7. aprila 2002
1628. Sprememba sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2000 in 2001
1629. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2002
1630. Razlaga kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti
1631. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
1632. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2001
1633. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Kamnik prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalne demokracije Slovenije v 3. volilni enoti
1634. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2001
1635. Odlok o oprostitvi plačevanja komunalne takse
1636. Odlok o spremembah odloka o zavarovanju jezerc v Bobovku pri Kranju
1637. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2001
1638. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š13 Smlednik
1639. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode
1640. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Nova Komunala Novo mesto, d.o.o.
1641. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto
1642. Odlok o ureditvenem načrtu za romsko naselje Ruperčvrh
1643. Odlok o ureditvenem načrtu za romsko naselje Šmihel
1644. Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov v Mestni občini Novo mesto
1645. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih občanov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1646. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
1647. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica
1648. Program priprave zazidalnega načrta za stanovanjsko obrtno zazidavo "Bistrica"
1649. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi - javno dobro
1650. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi - javno dobro
1651. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2002/2003
1652. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2002/2003
1653. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Turistici - visoki šoli za turizem v Portorožu v študijskem letu 2002/2003
1654. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za management v Kopru v študijskem letu 2002/2003
1655. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje v Novem mestu v študijskem letu 2002/2003
1656. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Fakulteti za humanistične študije v Kopru v študijskem letu 2002/2003