Št. objave Naslov
1252. Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP)
1253. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah (ZJF-C)
1254. Zakon o plovbi po celinskih vodah (ZPCV)
1255. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1256. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1257. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1258. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1259. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1260. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1261. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1262. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Estoniji
1263. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Latviji
1264. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Francoski republiki
1265. Sklep, št. 3/2002 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejemu določil in pogojev za udeležbo Republike Slovenije v programu Skupnosti "Fiscalis"
1266. Sklep o imenovanju častnega konzula v Haifi
1267. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Haifi
1268. Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del
1269. Pravilnik o sestavi in delovanju Razširjenih strokovnih kolegijev
1270. Pravilnik o sestavi, načinu imenovanja in pravilih za delovanje Etične komisije za presaditve
1271. Spremembe in dopolnitve poslovnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
1272. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča Republike Slovenije
1273. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 8. 4. do 14. 4. 2002
1274. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31. 3. 2002
1275. Spremembe in dopolnitve statuta Notarske zbornice Slovenije
1276. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2002
1277. Odlok o pomožnih objektih
1278. Sklep o načinu financiranja političnih strank za leto 2002
1279. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1280. Sklep o povišanju povprečne cene za storitev zbiranja, odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov v Občini Brezovica
1281. Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Brezovica
1282. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe za leto 2002
1283. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak za leto 2002
1284. Sklep o obveznem spomladanskem popravilu krajevnih in drugih cest na območju Občine Cerkvenjak
1285. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1286. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Lenart za območje Občine Cerkvenjak - spremembe in dopolnitve v letu 2002
1287. Sklep o zamenjavi stavbnih zemljišč
1288. Sklep o prodaji poslovnega prostora
1289. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2002
1290. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2001
1291. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2001
1292. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 2001
1293. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Hajdina
1294. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2002
1295. Odlok o grbu in zastavi Občine Hrpelje-Kozina
1296. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2001
1297. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Zapotok
1298. Sklep o začasnem financiranju
1299. Sklep o elektronskem poslovanju Občinskega urada občine Kungota
1300. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Laško
1301. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lenart za leto 2001
1302. Sklep o določitvi cen programov storitev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu - Vrtec Lenart
1303. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča
1304. Odlok o spremembi odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Lendava
1305. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odlokov o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Lendava
1306. Sklep o izvajalcu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Mirna Peč
1307. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Pivka
1308. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2002
1309. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta "Titova cesta", Postojna
1310. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2001
1311. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveno reševalni center Koroške Ravne na Koroškem
1312. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2001
1313. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti
1314. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Sežana
1315. Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana
1316. Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana
1317. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2002
1318. Načela in merila za izbor in vrednotenje programov športa v Občini Škofja Loka, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
1319. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Škofljica
1320. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Škofljica
1321. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave Škofljica
1322. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2001
1323. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1324. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1325. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tabor za leto 2001
1326. Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
1327. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Videm za leto 2001
1328. Odlok o rebalansu proračuna Občine Videm za leto 2002
1329. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2001
1330. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2002
1331. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vojnik
1332. Sklep o določitvi ekonomskih cen za naslednje programe predšolske vzgoje
1333. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2002
1334. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 2001
1335. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1336. Sklep o javni razgrnitvi
1337. Uredba o dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine
1338. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne transformatorje za električne števce
1339. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike krvnega tlaka
1340. Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu
1341. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za marec 2002