Št. objave Naslov
1143. Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Jelšane
1144. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za nepremične rezervoarje
1145. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice
1146. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za stikalne ure
1147. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike vlage za žitna zrna in semena oljnic
1148. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere
1149. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne instrumente, ki se uporabljajo za merjenje izolacijske upornosti, impedance zanke, ozemljitvene upornosti povezav in povezav za izenačitev potencialov in ozemljitvene upornosti
1150. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za hladilne posode za mleko (bazenske hladilnike), mlekomere in merilne posode
1151. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za taksimetre
1152. Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov
1153. Pravilnik o načinu zbiranja podatkov in vodenju zbirke podatkov o obsojencih
1154. Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom
1155. Odločba o razveljavitvi 16. člena odloka o javni snagi in videzu naselij v Občini Žalec v delu prvega odstavka, ki se glasi: "oziroma lastniki zgradb in zemljišč, ob katerih so pločniki", in tretjega odstavka tega člena ter o razveljavitvi prvega in drugega odstavka 11. člena in ugotovitvi, da prvi in drugi odstavek 21. člena nista v neskladju z ustavo in zakonom
1156. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska
1157. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel
1158. Sklep o izvzetju zemljišča iz javnega dobra
1159. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2002