Št. objave Naslov
1074. Sklep o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic
1075. Sklep o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic
1076. Sklep o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic
1077. Sklep o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila
1078. Sklep o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic
1079. Sklep o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic
1080. Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o razvrščanju zdravil na liste
1081. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2002
1082. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembi ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina
1083. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto
1084. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 2002
1085. Odlok o spremembah odloka o sofinanciranju občanov Občine Podlehnik, v razvoj komunalne infrastrukture na območju Občine Podlehnik
1086. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Podlehnik
1087. Odlok o občinskem prazniku Občine Podlehnik
1088. Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih cest
1089. Sklep o datumu občinskega praznika Občine Podlehnik
1090. Sklep o prodaji nepremičnin v občinski lasti
1091. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Podlehnik
1092. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2001
1093. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2002
1094. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Rogaška Slatina
1095. Pravilnik o oddaji neprofitnih stanovanj v najem v Občini Rogaška Slatina
1096. Program priprave lokacijskega načrta območja S3/b - prometna ureditev v Rogaški Slatini
1097. Poročilo Občinske volilne komisije Šmarje pri Jelšah o izidu glasovanja na referendumu za izločitev naselij Lemberg in Topolovec iz Krajevne skupnosti Mestinje in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Lemberg, dne 3. 3. 2002
1098. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1099. Pravilnik o sofinanciranju prenove stavbne dediščine v Občini Železniki
1100. Pravilnik o sofinanciranju izdelave poslovnega načrta podjetnikom in obrtnikom na območju Občine Železniki
1101. Pravilnik o sofinanciranju težjih pogojev obdelave kmetijskih površin v Občini Železniki
1102. Pravilnik o finančnih intervencijah v kmetijsko proizvodnjo v Občini Železniki