Št. objave Naslov
1012. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
1013. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
1014. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
1015. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
1016. Odlok o pomilostitvi obsojenca
1017. Odredba o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe za dijake, ki se bodo vpisali v začetni letnik v šolskem letu 2002/2003
1018. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Lesarski tehnik in Vrtnarski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje)
1019. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Elektrikar energetik in Elektrikar elektronik
1020. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Aranžerski tehnik
1021. Odredba o prepovedi uporabe fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov diklobenil, na nekmetijskih površinah na območju Ljubljanskega polja
1022. Odločba o prepovedi uvoza določenih pošiljk, ki izvirajo iz Ljudske Republike Kitajske
1023. Odločba o razveljavitvi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in zakona o urejanju prostora z učinkovanjem po preteku enega leta od dneva objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije in o ugotovitvi, da je odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče-Vižmarje v neskladju z zakonom ter da odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in Mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 ni v neskladju z zakonom
1024. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega in upravnega sodišča ter odprava odločb Ministrstva za notranje zadeve in Upravne enote Gornja Radgona
1025. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 18. 3. do 24. 3. 2002
1026. Sklep o pooblastitvi občinskih volilnih komisij za izvedbo referendumov 7. aprila 2002
1027. Sklep o potrditvi učbenika: Popravila karoserij
1028. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: Tehnologija odrezavanja kovin
1029. Sklep o potrditvi učbenika: Statika
1030. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: Finančna matematika
1031. Sklep o potrditvi učbenika: Elektroenergetski sistemi
1032. Sklep o potrditvi učbenika: Strojni elementi 1
1033. Sklep o potrditvi učbenika: Ekonomika narodnega gospodarstva
1034. Sklep o potrditvi učbenika: Računovodstvo 2
1035. Sklep o potrditvi učbenika: Poslovna matematika, II
1036. Sklep o potrditvi učbenika: Kemijsko računanje
1037. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2002
1038. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2002
1039. Sklep o preklicu javne razgrnitve sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Brežice za obdobje 1986 - 2000 in srednjeročnega plana občine Brežice za obdobje 1986 - 2000 za gramoznico "Desni breg Save" k.o. Krška vas in za gramoznico "Boršt" k.o. Krška vas - sprememba 2001/2
1040. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območje čolnarne Muzelj
1041. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Mestne občine Celje
1042. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
1043. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
1044. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Dobje
1045. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za skupno območje Dobrna
1046. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Gorenja vas - Poljane
1047. Sklep o podelitvi naziva častnega občana Občine Jesenice JAKOBU TORKARJU - posmrtno
1048. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Center Jesenice
1049. Odlok o proračunu Občine Kungota za leto 2002
1050. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kungota za leto 2002
1051. Sklep o spremembi obračunske enote
1052. Odlok o dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu športno-rekreacijskega centra
1053. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer
1054. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Semič
1055. Odlok o prispevku za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Semič
1056. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcu
1057. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Semič v letu 2002
1058. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2002
1059. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za del območja novega centra Semič
1060. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Semič
1061. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2002
1062. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2001
1063. Pravilnik o subvencijah za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci v letu 2002
1064. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih storitev v VVE pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan
1065. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1066. Odlok o spremembah odloka o javnem redu in miru v Občini Tržič
1067. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič
1068. Odlok o pomožnih objektih
1069. Uredba o dopolnitvah uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Krška vas - Obrežje
1070. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Urada za priseljevanje in begunce
1071. Odredba o obrazcu spričevala o poslovodskem izpitu
1072. Odredba o določitvi cene potnih listin po sporazumih o obmejnem prometu in sodelovanju
1073. Aneks k tarifni prilogi kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije