Št. objave Naslov
37. Uredba o koncesijah za izkoriščanje vode iz vodnih virov Žvirše, R2/87, R3/88, VP-1/2000, GPV-1/98 in Tinček za oskrbo prebivalstva s pitno vodo
38. Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
39. Uredba o nagradah in priznanjih predsednika Vlade Republike Slovenije
40. Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin
41. Odredba o oskrbi malih kurilnih naprav pri opravljanju javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav zaradi varstva zraka
42. Odredba o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja ter v programih gimnazije
43. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o maturi
44. Pravilnik o udeležbi vojaških vozil v javnem cestnem prometu
45. Pravilnik o načinu izračuna določenih pristojbin na področju telekomunikacij
46. Pravilnik o načrtu oštevilčenja
47. Količnik za določitev letne akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2002
48. Odločba o razveljavitvi odloka o predmetu in pogojih za izvajanje koncesionirane gospodarske javne službe: kabelsko razdelilni sistem za sprejem in distribucijo radijskih in televizijskih signalov v Občini Trbovlje in osme alinee točke B 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trbovlje
49. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 14. 1. do 20. 1. 2002
50. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31. 12. 2001
51. Sklep o spremembi vrednosti točke v notarski tarifi
52. Dogovor o oblikovanju slovenskih medbančnih obrestnih mer
53. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za december 2001
54. Spremembe statuta Občine Ajdovščina
55. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2001
56. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2002
57. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v prvem trimesečju leta 2002
58. Program priprave ZN Babno - jug
59. Program priprave sprememb in dopolnitev ZN Glazija - Srednja zdravstvena šola
60. Program priprave zazidalnega načrta Sončni park in sprememb in dopolnitev ZN Dolgo polje III
61. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok I (dislocirana enota Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna)
62. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerknica za leto 2002
63. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Bela krajina
64. Sklep o ceni priključnine na KTV sistem Gornji Petrovci in vzdrževalnine kabelske televizije
65. Odlok o pogojih, postopkih in merilih za dajanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe "dimnikarstvo"
66. Odlok o spremembi odloka o ukinitvi delovanja Sklada stavbnih zemljišč Občine Sežana
67. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma za leto 2002
68. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2002
69. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart
70. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart
71. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija
72. Sprememba odredbe o izvajanju javne gospodarske službe pri oskrbi s pitno vodo v naseljih Breg in Tenetiše
73. Sklep o začasnem financiranju občine
74. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2002
75. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002
76. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Rogatec v letu 2002
77. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2002
78. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2002
79. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj Občine Slovenske Konjice
80. Odlok o spremembi odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja
81. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
82. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2002
83. Odlok o javni snagi in videzu naselij v Občini Vojnik
84. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda "Zavod za muzejsko, kulturno, turistično in športno dejavnost Vransko"
85. Odlok o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000-2006 za proračunsko leto 2002