Št. objave Naslov
804. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
805. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
806. Uredba o dodeljevanju pomoči gospodarskim družbam v težavah v času priprave programa prestrukturiranja iz sredstev kupnin za namene sanacije
807. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero dohodnine za leto 2001
808. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določanju zavarovalnih osnov in postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove
809. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
810. Seznam standardov katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda s pravilnikom o tlačni opremi
811. Odločba o imenovanju pooblaščene organizacije za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina
812. Odločba o imenovanju pooblaščene organizacije za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina
813. Odločba o imenovanju pooblaščene organizacije za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina
814. Odločba o imenovanju pooblaščene organizacije za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina
815. Odločba o imenovanju pooblaščene organizacije za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina
816. Odločba o pooblastitvi Kemijskega inštituta Ljubljana za opravljanje analiz/preskusov inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije
817. Odločba o pooblastitvi Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor za opravljanje analiz/preskusov inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije
818. Odločba o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije za opravljanje analiz/preskusov inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije
819. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
820. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
821. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
822. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
823. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
824. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
825. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
826. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
827. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
828. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
829. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
830. Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)
831. Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)
832. Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)
833. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in izvajanju javne službe pomoč družini na domu in o merilih za določanje plačil storitev
834. Sklep o povišanju ekonomske cene za dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Beltinci
835. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za območje obrtne cone v Lipovcih
836. Odlok o zazidalnem načrtu Čatež - Savska pot
837. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 2002
838. Akt o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada občine Gornji Petrovci
839. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002
840. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 2002
841. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
842. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju Občine Metlika
843. Pravilnik o izbiri in sofinanciranju redne ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih programov na območju Občine Metlika
844. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Metlika
845. Sklep o določitvi cen programov v javnem Vrtcu Ravne na Koroškem
846. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2002
847. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj Občine Škofja Loka
848. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka
849. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko - dopolnitev v letu 2000
850. Sklep o potrditvi programa CRPOV Občine Vransko - izvedbeni projekti
851. Odredba o zgornji meji količine vina za lastno rabo
852. Odredba o izvajanju 45. člena zakona o trošarinah