Št. objave Naslov
1. Popravek odredbe o merilih za določanje nagrad stečajnim upraviteljem, upraviteljem prisilne poravnave in likvidacijskim upraviteljem
716. Zakon o živinoreji (ZŽiv)
717. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih cestah (ZJC-A)
718. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, Javni sklad pri Evropski investicijski banki za projekt financiranja okoljskih projektov (ZPOFOP)
719. Zakon o spremembah zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC-A)
720. Sklep Državnega zbora Republike Slovenije po 13. členu zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij
721. Odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij (OdRRDRO2)
722. Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register
723. Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus
724. Odredba o določitvi najnižjega dohodka kmečkega gospodarstva, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
725. Sklep o ustanovitvi in imenovanju komisij za ugovor vesti vojaški dolžnosti ter določitvi njihovih območij, sedežev in krajevne pristojnosti
726. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo
727. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo
728. Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih in postopkih, ki jih morajo izpolnjevati in izvajati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev
729. Navodilo o načinu za uveljavljanje pravice koriščenja carinskega kontingenta pri uvozu določenega blaga
730. Odločba o opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem zakona o kemikalijah
731. Odločba o zbiranju, urejanju in stalnem posredovanju podatkov o akutnih zastrupitvah in drugih učinkih kemikalij
732. Sklep o spremembi sklepa o vzpostavitvi sistema žiro kliringa
733. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
734. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 4. 3. do 10. 3. 2002
735. Splošni akt o fiksnih javnih telekomunikacijskih omrežjih in o fiksnih javnih telefonskih storitvah
736. Splošni akt o razčlenjenem računu
737. Sklep o določitvi vrednosti točke
738. Sklep o višini stroškov vpogleda v izpitno dokumentacijo
739. Spremembe dodatka k pravilom kviz loterije "Olimpijska srečka"
740. Poročilo o prodaji igre Hitra srečka
741. Odlok o ustanovitvi in izdajanju glasila Barjanski list
742. Program priprave sprememb in dopolnitev ZN Staro mestno jedro Celje - kare 4, 5, 6
743. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno
744. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
745. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
746. Odlok o lokacijskem načrtu za ureditev ceste RIII-639 (R323) odsek 1143 Sp. Brnik - Zg. Brnik od km 0,100 do km 1,700
747. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cene stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj
748. Sklep o ukinitvi javnega dobra
749. Program priprave a) sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-1990, b) ureditvenega načrta za območje starega mestnega jedra Črnomlja
750. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Dobje
751. Sklep o prenehanju javnega dobra
752. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Gorišnica
753. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica
754. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Križevci
755. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
756. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje v VIZ Kungota
757. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2001
758. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2002
759. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2002
760. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Lendava
761. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Lendava za leto 2002
762. Odlok o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 - Brdo
763. Obvezna razlaga 9. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 - Bežigrad zahod
764. Obvezna razlaga 8. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 - Šiška
765. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
766. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 2002
767. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje letnih dejavnosti v ljubiteljski kulturi v Občini Ljutomer
768. Odlok o komunalnih taksah v Občini Markovci
769. Sklep o določitvi cen za odvoz, predelavo in obdelavo komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto Ptuj, d.o.o.
770. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Markovci
771. Odredba o začasni prepovedi prometa na vseh lokalnih cestah v Občini Mežica za vsa motorna vozila s skupno težo nad 8 ton
772. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto
773. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 241/8, pot v izmeri 19 m2, k.o. Novo mesto
774. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2001
775. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Piran
776. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
777. Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo, kot obvezne javne službe, na območju Občine Podlehnik
778. Sklep o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, kot obvezne javne službe, na območju Občine Podlehnik
779. Odlok o podeljevanju priznanj Miroslava Vilharja na področju kulture
780. Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah v Občini Prevalje
781. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje
782. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Slovenska Bistrica
783. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica
784. Sklep o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Slovenska Bistrica za leto 2002
785. Sklep o merilih za razdelitev proračunskih sredstev postavke 3.5.4. Sofinanciranje kakovostnega in vrhunskega športa, v letu 2002
786. Sklep o višini nujnih stroškov pokopa za umrle socialno ogrožene občane, ki so bili prejemniki socialnovarstvenih pomoči in nimajo dedičev ali ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa
787. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice Občine Slovenska Bistrica na prostovoljna gasilska društva
788. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2002
789. Sklep o subvenciji za novorojence
790. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
791. Sklep o spremembi sklepa o višini stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč z vodovodom
792. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganje ostankov komunalnih odpadkov v Občini Škocjan
793. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda v Občini Škocjan
794. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Trebnje
795. Odlok o priključitvi dela naselja Lancova vas k naselju Lancova vas pri Ptuju v Občini Videm
796. Sklep o določitvi cen za odvoz, predelavo in obdelavo komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.
797. Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo
798. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
799. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Žužemberk
800. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Žužemberk
801. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov v Občini Žužemberk
802. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji s sedežem v Kopru, na čelu s častnim konzulom
803. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji s sedežem v Mariboru, na čelu s častnim konzulom