Št. objave Naslov
689. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
690. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)
691. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2002
692. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic
693. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
694. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
695. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
696. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
697. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
698. Sklep o znesku državne pokojnine
699. Sklep o spremembah sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
700. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja B5 Perovo
701. Program priprave zazidalnega načrta območja B25-Fructal
702. Statut Lokalne turistične organizacije Kokra
703. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora
704. Odlok o ureditvenem načrtu Športno prireditveni center (ŠPC) Bezje v Kranjski Gori (območje urejanja Kranjska Gora - Porentov dom, z oznako KG/R4)
705. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica
706. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica
707. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica
708. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna Peč
709. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Mirna Peč
710. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Mirna Peč
711. Sklep o ceniku ravnanja z odpadki
712. Odlok o zazidalnem načrtu obrtne cone "Postaja"
713. Program priprave za izdelavo ureditvenega načrta kamnoloma Vrhpeč Cestnega podjetja Novo mesto
714. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč (programska zasnova za ureditveni načrt kamnolom Vrhpeč Cestnega podjetja Novo mesto)
715. Program priprave za spremembo odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za območje naselja Mirna Peč