Št. objave Naslov
624. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Palm Beachu
625. Sklep o imenovanju častne konzulke v Palm Beachu
626. Odlok o odprtju Konzulata v Kijevu
627. Odlok o postavitvi častne konzulke v Kijevu
628. Odredba o aerosolnih razpršilnikih
629. Odredba o obveznem certificiranju dvigal na električni pogon za navpični prevoz oseb in tovora, ki se stalno uporabljajo v stavbah in konstrukcijah
630. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o obveznem certificiranju dvigal na električni pogon za navpični prevoz oseb in tovora, ki se stalno uporabljajo v stavbah in konstrukcijah
631. Odredba o določitvi cene osebne izkaznice
632. Odredba o začasnem zavarovanju območja Mlak
633. Odredba o spremembi odredbe o zahtevah za energijsko učinkovitost električnih gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov ter njihovih kombinacij
634. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
635. Odredba o merilih za določanje nagrad stečajnim upraviteljem, upraviteljem prisilne poravnave in likvidacijskim upraviteljem
636. Odredba o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji - certifikatu
637. Odredba o določitvi programa usposabljanja za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij
638. Pravilnik o strokovnem izpitu inšpektorjev za nacionalne poklicne kvalifikacije
639. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje
640. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec
641. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Sovodenj
642. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Smrečno
643. Pravilnik o spremembah pravilnika o pogojih in načinu prevoza živali
644. Pravilnik o obliki in vsebini obrazca ter načinu vodenja potniške spremnice za avtobusne prevoznike s sedežem v Republiki Sloveniji
645. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije Ana, ustanove
646. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
647. Sklep o ustavitvi postopka za oceno ustavnosti zakona o sodnih taksah ter prenehanju učinkovanja sklepa ustavnega sodišča št. U-I-97/00 z dne 5. 4. 2001
648. Odločba o razveljavitvi sodb vrhovnega in upravnega sodišča ter o odpravi odločb Ministrstva za notranje zadeve in Upravne enote Kočevje ter o vrnitvi pristojnemu organu prve stopnje v novo odločanje
649. Sklep o zadržanju izvrševanja 90.b člena zakona o lokalni samoupravi
650. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 25. 2. do 3. 3. 2002
651. Statut Veterinarske zbornice
652. Poročilo o indeksu cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije
653. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2002
654. Poročilo o gibanju plač za december 2001
655. Odlok o razglasitvi Vile Zora s parkom za kulturni spomenik lokalnega pomena
656. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2001
657. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2002
658. Pravilnik o subvencioniranju dela obrestne mere pri kreditih za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brezovica
659. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 za gramoznico "Desni breg Save" k.o. Krška vas in za gramoznico "Boršt" k.o. Krška vas - sprememba 2001/2
660. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Cankova
661. Program priprave sprememb in dopolnitev ZN Rekreacijski center na Golovcu - za območje stanovanjske gradnje
662. Odlok o spremembi odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti
663. Odlok o spremembi odloka o podelitvi koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
664. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Črenšovci
665. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črenšovci
666. Odlok o podelitvi koncesije za vzdrževanje in upravljanje sistemov CATV na območju Občine Črenšovci
667. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črenšovci
668. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Črenšovci
669. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2002
670. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o turistični taksi v Občini Kamnik
671. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Kamnik za leto 2002
672. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Kamnik
673. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kobilje
674. Odlok za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda za naselje Kočevska Reka v Občini Kočevje
675. Odlok o komunalnem prispevku v Mestni občini Kranj
676. Odlok o ureditvenem načrtu območja MO 7/1 Gorenjski sejem
677. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja
678. Odlok o ureditvenem načrtu staro mestno jedro Videm
679. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
680. Dopolnitev sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Loški Potok v letu 2002
681. Sklep o vrednosti točke za leto 2002
682. Pravilnik o financiranju športa v Občini Rogatec
683. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dramlje
684. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2002
685. Odlok o uskladitvi ureditvenega načrta naselja Veržej s prostorskimi sestavinami planov Občine Veržej
686. Sklep o določitvi cen za odvoz, predelavo in obdelavo komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto Ptuj, d.o.o.
687. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Zavrč
688. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev