Št. objave Naslov
511. Uredba o določitvi pristanišč, ki so namenjena za mednarodni javni promet
512. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Kraljevine Maroko v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom
513. Odredba o skladiščenju eksplozivnih sredstev v rudarstvu v pomožnih skladiščih
514. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Ljubljana
515. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta kraškega gozdnogospodarskega območja
516. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec
517. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Nazarje
518. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Murska Sobota
519. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
520. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
521. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
522. Navodilo o spremembah navodila o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi in organizacije v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh
523. Odločba o ugotovitvi, da četrti odstavek 61. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ni v neskladju z ustavo
524. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2002
525. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Bloke za leto 2002
526. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bloke
527. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2002
528. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2002
529. Sklep o razpisu referenduma za izločitev naselij Lemberg in Topolovec iz Krajevne skupnosti Mestinje in ustanovitev nove Krajevne skupnosti - Lemberg za naselji Lemberg in Topolovec
530. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2002
531. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
532. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
533. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vransko-Tabor vrtec Tabor
534. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Glazija" - Srednja zdravstvena šola
535. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje I. in CRC Golovec - območje Celjski sejem