Št. objave Naslov
5830. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI-A)
5831. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt für Wiederaufbau v višini 50 mio evrov (KFW III) (ZPNKKW50)
5832. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ohranjanju narave (ZON-A)
5833. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-D)
5834. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/V (ZSDSA5)
5835. Odločba, da tretja alinea prvega odstavka 22. člena zakona o financiranju občin ni v neskladju z ustavo
5836. Sklep o pogojih, pod katerimi imajo lahko rezidenti račune v tujini
5837. Sklep Sodnega sveta o objavi javnega poziva k vložitvi kandidatur na prosto mesto predsednika Okrajnega sodišča v Lenartu in podpredsednika Okrajnega sodišča v Krškem (ponovni poziv)
5838. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrajnega sodišča
5839. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
5840. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
5841. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
5842. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
5843. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
5844. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
5845. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana Sodnega sveta RS
5846. Odlok o ustanovitvi zavoda Razvojni center Divača, Zavod za razvoj podeželja
5847. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2003
5848. Odlok o zazidalnem načrtu poslovna cona Jesenice
5849. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2003
5850. Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v letu 2003
5851. Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje v letu 2003
5852. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Prevalje
5853. Poročilo o izidu drugega kroga volitev župana Občine Prevalje
5854. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
5855. Razpis nadomestnih volitev v Svet krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu
5856. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2003
5857. Odlok o poimenovanju ceste v ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 - Sežana zahod
5858. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2002
5859. Odlok o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje
5860. Odlok o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Draža Vas
5861. Sklep o začasnem financiranju proračuna v Občini Slovenske Konjice za leto 2003
5862. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone Slovenske Konjice - območje Kostroja (Leskovar, Petrič)
5863. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice
5864. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škofjan - dopolnjene 2001/1
5865. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škocjan
5866. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2003
5867. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2003
5868. Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava
5869. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
5870. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Vitanje v letu 2003
5871. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003
5872. Sklep Občinskega sveta občine Vitanje o izdaji soglasja k stroškom socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu
5873. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2002
5874. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Vojnik za leto 2003
5875. Sklep o začasnem financiranju Občine Zavrč v letu 2003
5876. Cenik daljinskega ogrevanja
5877. Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2003
5878. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Brežice
5879. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Brežice na lokalnih volitvah 2002
5880. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Brežice
5881. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik
5882. Sklep o povišanju cen najemnin za grobne prostore
5883. Ugotovitev, da je mandat člana Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota prešel na naslednjega kandidata z liste Liberalne demokracije Slovenije - LDS v 1. volilni enoti
5884. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bled
5885. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj
5886. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bovec
5887. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Tolmin
5888. Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in o določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2003
5889. Odlok o ureditvenem načrtu za območje naravnega rezervata Škocjanski zatok