Št. objave Naslov
5793. Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2003
5794. Proračun Republike Slovenije za leto 2004
5795. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (ZIPRS0304)
5796. Odlok o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004
5797. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5798. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Cerkno
5799. Sklep o ceni za čiščenje odpadnih voda
5800. Sklep o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda
5801. Sklep o dejavnosti ravnanja s komunalnimi odpadki
5802. Sklep o začasnem financiranju potreb Občine Dornava za leto 2003
5803. Razpis naknadnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Šulinci, v VE 5, volišče št. 5 na območju Občine Gornji Petrovci
5804. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Gornji Petrovci
5805. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Gornji Petrovci
5806. Poročilo o izidu volitev članov Sveta krajevnih skupnosti Občine Gornji Petrovci
5807. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica
5808. Program priprave in sprememb planskih aktov Občine Gorišnica
5809. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Grosuplje
5810. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Hajdina
5811. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemjišča za leto 2003
5812. Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
5813. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003
5814. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Ig v letu 2003
5815. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 2003
5816. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2003
5817. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Kozje
5818. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kuzma v letu 2003
5819. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno varstvenega programa v vrtcu Občine Kuzma
5820. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma za leto 2003
5821. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj
5822. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika
5823. Sklep o začasnem financiranja iz proračuna Občine Majšperk za leto 2003
5824. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v letu 2003
5825. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2002
5826. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2003
5827. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2003
5828. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003
5829. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov