Št. objave Naslov
5579. Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
5580. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
5581. Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah
5582. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodatno vrednost
5583. Pravilnik o določitvi odpravnin zaradi prenehanja delovnega razmerja iz operativnih razlogov za namene izvajanja zakona o dohodnini in zakona o prispevkih za socialno varnost
5584. Pravilnik za izpolnjevanje enotne carinske listine
5585. Znesek premije in znesek davčne olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
5586. Pravilnik o vzdrževalni organizaciji, potrjeni po JAR-1145