Št. objave Naslov
5434. Izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije
5435. Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije
5436. Imenovanje sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije
5437. Izvolitev predsednice in članov Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta Republike Slovenije
5438. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5439. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5440. Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor
5441. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2003
5442. Pravilnik o spremembi odredbe o uvedbi agromelioracije na območju Občine Cerkno
5443. Pravilnik o spremembi signalnega pravilnika
5444. Pravilnik o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
5445. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa atipične kokošje kuge
5446. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza določenih pošiljk, ki izvirajo iz Ljudske Republike Kitajske
5447. Sklep o ugotovitvi, da prvi in šesti odstavek 209. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in četrti odstavek 2. člena in prvi in drugi odstavek 4. člena pravilnika o določanju zavarovalnih osnov in postopkov za razvrščanje v zavarovalne osnove niso v neskladju z ustavo
5448. Odločba o razveljavitvi določb 5., 9. in 10. člena odloka o določitvi pomožnih objektov v Občini Škofljica
5449. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
5450. Navodilo za izdelavo poročila za izračun in izpolnitev obveznih rezerv
5451. Pravilnik o izdajanju potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor
5452. Sklep o razpisu volitev v skupščino zastopnikov članov Vzajemne
5453. Poročilo o gibanju plač za oktober 2002
5454. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica
5455. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Brezovica v letu 2003
5456. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2003
5457. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2003
5458. Poročilo o izidu glasovanj na lokalnih volitvah 2002
5459. Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Črnomelj
5460. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2002
5461. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobrna
5462. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Dobrna
5463. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrna za leto 2003
5464. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna
5465. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Hrpelje-Kozina v letu 2003
5466. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ig za leto 2002
5467. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica
5468. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2003
5469. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 2002
5470. Odlok o spremembah odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
5471. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Kočevje prešel na naslednjega kandidata
5472. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2003
5473. Sklep o javni razgrnitvi in javni razpravi o osnutku odloka o lokacijskem načrtu za območje Industrijske cone v Lendavi
5474. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Občine Lendava
5475. Poročilo o izidu naknadnih volitev članov Sveta krajevnih skupnosti Pince in Krajevne skupnosti Genterovci Občine Lendava
5476. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Litija
5477. Tržni red na ljubljanskih tržnicah
5478. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Ljutomer
5479. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2002
5480. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2003
5481. Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Medvode za leto 2003
5482. Ugotovitev o izvolitvi župana Občine Metlika in člana Občinskega sveta občine Metlika
5483. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih služba v Občini Mežica
5484. Odlok o podelitvi koncesije za distribucijo in dobavo zemeljskega plina ter graditev in upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Mežica
5485. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu "Smrečnik" v Mežici
5486. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Mežica
5487. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet občine Mežica
5488. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Mirna Peč
5489. Poročilo o izidu volitev župana
5490. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Mislinja
5491. Sklep o začasnem financiranju javne porabe za leto 2003
5492. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Moravske Toplice
5493. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar-marec 2003
5494. Odlok o spremembi odloka o vaških skupnostih Občine Pivka
5495. Poročilo o izidu lokalnih volitev v Občini Pivka
5496. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Podlehnik
5497. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Podlehnik
5498. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podlehnik za leto 2003
5499. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Ravne na Koroškem v letu 2003
5500. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju prvih treh mesecev leta 2003 oziroma med 1. 1. 2003 in 31. 3. 2003
5501. Poročilo o izidu naknadnih lokalnih volitev za člane sveta KS Pertoča za naselji Pertoča in Večeslavci
5502. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Ribnica v letu 2003
5503. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2002
5504. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov Občine Sevnica
5505. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Sevnica za leto 2003
5506. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5507. Sklep o začasnem financiranju v letu 2003
5508. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v letu 2003
5509. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Draža vas
5510. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Jernej
5511. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Loče
5512. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Polene
5513. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje
5514. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zbelovo
5515. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zeče
5516. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 10. 11. 2002 za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Žiče
5517. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v letu 2003
5518. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Šentjur
5519. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2002-2
5520. Odlok o lokacijskem načrtu dvojnega križišča v Škofljici G2 106/215 z G2 106/216 in G2 106/260 z R3 646/1194
5521. Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v letu 2003
5522. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica
5523. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica
5524. Program priprave za spremembo in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu dvojnega križišča v Škofljici G2-106/215 (od km 4,450 do km 4,600) z G2-106/216 in G2-106/260 z R3-646/1194
5525. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2003
5526. Poročilo o izidu drugega kroga volitev za župana Občine Tišina
5527. Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana, člane občinskega sveta in člane odborov vaških skupnosti v Občini Tišina, dne 10. 11. 2002
5528. Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta občine Tišina - pripadnika romske skupnosti, dne 10. 11. 2002
5529. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje za 1. trimesečje 2003
5530. Končno poročilo o izidu volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje
5531. Odlok o rebalansu št. 4 proračuna Občine Videm za leto 2002
5532. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava v letu 2002
5533. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vipava
5534. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Vitanje
5535. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2002
5536. Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta industrijska cona II Unior Zreče - Atras
5537. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2002
5538. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Žalec za leto 2003
5539. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2002
5540. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Železniki v obdobju od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2003
5541. Izid glasovanja na lokalnih volitvah 2002 v Občini Železniki
5542. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003
5543. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5544. Poročilo o izidu volitev za župana
5545. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
5546. Uredba o uveljavljanju pravice do oprostitev uvoznih dajatev
5547. Sklep o spremembah in dopolnitvi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper
5548. Pravilnik o spremembi pravilnika o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja na okrajnih sodiščih
5549. Pravilnik o obrazcu za prijavo podatkov in sprememb podatkov o plači, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja