Št. objave Naslov
5386. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1)
5387. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)
5388. Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD)
5389. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu (ZDT-B)
5390. Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč)
5391. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-A)
5392. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-H)
5393. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (ZZelP-C)
5394. Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT)
5395. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1)
5396. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-A)
5397. Pravilnik o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
5398. Pravilnik o količinah predpakiranih izdelkov
5399. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za avtocesto na odseku Smednik-Krška vas v letu 2002
5400. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok I (dislocirana enota Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna)
5401. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju - območje zazidalnega načrta Industrija sever za območje Interspar
5402. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerknica za leto 2003
5403. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrepolje za leto 2003
5404. Poročilo o izidu volitev župana Občine Gornja Radgona
5405. Spremembe in dopolnitve sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
5406. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik
5407. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003
5408. Pravilnik za sofinanciranje programov na področju turizma na območju Občine Kočevje
5409. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kočevje
5410. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje za leto 2003
5411. Sklep o začasnem financiranju
5412. Poročilo o izidu volitev v Občini Kozje
5413. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Kranj
5414. Sklep o potrditvi mandatov
5415. Poročilo o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
5416. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana 10. novembra 2002 in 1. decembra 2002