Št. objave Naslov
5265. Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije (ReMPRS)
5266. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5267. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5268. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
5269. Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem
5270. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda s predpisi o elektromagnetni združljivosti
5271. Pravilnik o računovodstvu
5272. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno sever
5273. Odlok o ureditvenem načrtu "Družbeni dom"
5274. Odlok o ustanovitvi občinskega javnega glasila
5275. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Hodoš in občinski svet na lokalnih volitvah 2002
5276. Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta predstavnika madžarske narodne skupnosti Občine Hodoš na lokalnih volitvah 2002
5277. Poročilo o izidu rednih volitev za župana, člane Sveta mestne občine Kranj in volitev članov sveta krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj
5278. Poročilo o izidu volitev župana Občine Mozirje
5279. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Mozirje
5280. Poročilo o izidu volitev članov Sveta krajevne skupnosti Mozirje in članov Sveta krajevne skupnosti Rečica ob Savinji
5281. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta in o izidu volitev za župana Občine Razkrižje
5282. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5283. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2002
5284. Odlok o oskrbi s pitno vodo, vodarini in o priključni taksi
5285. Izid volitev v Občini Šentjur
5286. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta občine Štore
5287. Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 10. novembra 2002
5288. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vitanje
5289. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta soseske Pod Kompošem-Vitanje
5290. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o parkiranju avtobusov in tovornjakov na urejenem parkirišču v Občini Vitanje
5291. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Zavrč na lokalnih volitvah
5292. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta občine Zavrč na lokalnih volitvah
5293. Poročilo o ugotovitvi izidov volitev za župana Občine Žalec
5294. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Žalec
5295. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec
5296. Uredba o notranjem nadzoru nad izvajanjem zakona o tajnih podatkih in predpisov, izdanih na njegovi podlagi
5297. Uredba o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za posredovanje tajnih podatkov drugi organizaciji
5298. Uredba o dopolnitvah uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
5299. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev
5300. Uredba o dopolnitvi uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev
5301. Uredba o spremembah uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
5302. Uredba o spremembah uredbe o pogojih za opravljanje poslov zastopanja
5303. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Indije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom
5304. Pravilnik o spremembah pravilnika o zdravstveni ustreznosti krme