Št. objave Naslov
5107. Sklep o ustavitvi postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi območja ribnikov Drage pri Igu za naravno znamenitost
5108. Odločba o razveljavitvi zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih in o razveljavitvi 18. člena zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
5109. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo vrhovnega sodišča št. VIII Ips 98/00 z dne 16. 1. 2001
5110. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
5111. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003
5112. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Bled
5113. Poročilo o izidu volitvev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Bled
5114. Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja zazidalni načrt za Gospodarski terminal Obrežje
5115. Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine Celje
5116. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta mestne občine Celje
5117. Pravilnik o pogojih za oddajo telovadnice v Grahovem v najem
5118. Poročilo o izidu lokalnih volitev v Občinski svet občine Cerknica
5119. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Črenšovci
5120. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta občine Črenšovci
5121. Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti Občine Črenšovci
5122. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Črenšovci in Bistrica
5123. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
5124. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Veržej
5125. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Veržej
5126. Odlok o občinskih cestah v Občini Veržej
5127. Poročilo o izidu volitev za člane sveta in župana Občine Veržej