Št. objave Naslov
1. Popravek o minimalni zajamčeni donosnosti na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec november 2001
2. Popravek sklepa o veljavnosti četrte izdaje Evropske farmakopeje
3. Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 22. do 28. 1. 2001
4. Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 12. 11. do 18. 11. 2001
5. Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 19. 11. do 25. 11. 2001
6. Popravek statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
7. Popravek cenika za posamezne tarifne skupine toplote
8. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest
9. Popravek sklepa o cenah v vrtcih za Občino Kobarid
10. Popravek sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Radeče
11. Popravek sklepa o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče
12. Popravek sklepa o ukinitvi javnega dobra
13. Popravek sklepa o določitvi cene poldnevnega programa v vrtcu Občine Mirna Peč
14. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2001
15. Popravek odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Vransko
16. Popravek odloka o ustanovitvi zavoda Medobčinska matična knjižnica
17. Popravek sklepa o spremembi sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica
18. Sklep o začasnem financiranju proračunskih porabnikov v letu 2002
19. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto
20. Odlok o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 2001
21. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Oplotnica
22. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Oplotnica
23. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Oplotnica za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 3. 2002
24. Pravilnik o športnih objektih v Občini Oplotnica
25. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sodražica
26. Odlok o spremembi proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 2001
27. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šentjur pri Celju
28. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju in njegovih delovnih teles
29. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2002
30. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2002
31. Odlok o dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
32. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič
33. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o glasilu Občine Tržič
34. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Tržič v letu 2002
35. Sklep o začasnem financiranju Občine Vitanje v letu 2002
36. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi Sklada za razvoj obrti in podjetništva Žalec