Št. objave Naslov
4822. Uredba o kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami
4823. Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov
4824. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v St. Etiennu-Francija
4825. Sklep o postavitvi častne konzulke v St. Etiennu-Francija
4826. Pravilnik o notranjem redu na železnici
4827. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 10. 12. do 16. 12. 2001
4828. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
4829. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
4830. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
4831. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4832. Sklep o objavi javnega poziva
4833. Sklep o objavi javnega poziva
4834. Odlok o javnem redu in miru
4835. Odlok o ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4
4836. Odlok o ureditvenem načrtu za pokopališče Laško
4837. Program priprave odloka o lokacijskem načrtu za kanalizacijsko omrežje z napravami za čiščenje
4838. Program priprave odloka o ureditvenem načrtu industrijskega obrata predelave in trženja mesa s transportom KZ Laško–Sevce
4839. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (dopolnitve maj 2000 in maj 2001) za industrijski obrat predelave in trženja mesa s transportom KZ Laško–Sevce
4840. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (dopolnitve maj 2000 in maj 2001) za kanalizacijsko omrežje z napravami za čiščenje
4841. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002
4842. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Laško za leto 2002
4843. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Laško
4844. Sklep o določitvi cen programov v javnem zavodu Vrtec Laško
4845. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana - prostorski del Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica, dopolnjen 2000
4846. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2001