Št. objave Naslov
4794. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP)
4795. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ekonomskih conah (ZEC-A)
4796. Zakon o amnestiji (ZA-1)
4797. Zakon o spremembah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-D)
4798. Zakon o spremembi zakona o davčnem postopku (ZDavP-E)
4799. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 (ZZSR-A)
4800. Zakon o spremembi zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS-A)
4801. Splošni dolgoročni program razvoja in opremljanja Slovenske vojske
4802. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uveljavljanju ugovora vesti vojaški dolžnosti in o izvajanju civilne službe
4803. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda protokolarne storitve Republike Slovenije
4804. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območje naravnega rezervata Škocjanski zatok
4805. Sklep o dopolnitvi in spremembi sklepa o ustanovitvi in sestavi Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi
4806. Odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
4807. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2002
4808. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4809. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2002
4810. Sklep o določitvi cene za 1 m3 porabljene pitne vodo lokalnih vodovodov na območju Občine Dol pri Ljubljani
4811. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990
4812. Odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico in most v Kostanjevici na Krki
4813. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Kostanjevica
4814. Pravilnik o financiranju športa v Občini Ravne na Koroškem
4815. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Podgora
4816. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Dobja vas
4817. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ravne
4818. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Brdinje
4819. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica
4820. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2002
4821. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2002