Št. objave Naslov
4465. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o preoblikovanju javnega podjetja Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, p.o., v javno podjetje Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.
4466. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila delovnih mest strokovnih sodelavcev, administrativnih in drugih delavcev na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji
4467. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih
4468. Sklep o določitvi števila pripravniških mest za pripravnike, ki opravljajo sodniško pripravništvo v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec, in za volonterske pripravnike na Višjem sodišču v Ljubljani
4469. Pravilnik o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom
4470. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o mojstrskih izpitih
4471. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive
4472. Pravilnik o Zdravstvenem svetu
4473. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
4474. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sklepe o podaljšanju pripora
4475. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 12. 11. do 18. 11. 2001
4476. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
4477. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
4478. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
4479. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
4480. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
4481. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
4482. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
4483. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
4484. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
4485. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4486. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4487. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
4488. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
4489. Razlaga kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (KPGD)
4490. Razlaga kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (KPGD)
4491. Razlaga kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (KPGD)
4492. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2001
4493. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno
4494. Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada
4495. Odlok o spremembi odloka o občinskih cestah
4496. Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest
4497. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
4498. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986-1990 za območje Občine Kungota v letu 1997 (prostorski plan Občine Kungota)
4499. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2001
4500. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4501. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica
4502. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica
4503. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
4504. Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o.
4505. Program priprave za lokacijski načrt rekonstrukcije ceste R1-212, odsek 1120 Sodražica-Žlebič od km 5,090 do km 5,304 in priključka Sušje
4506. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
4507. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - programska zasnova za zazidalni načrt "Stari trg - DSO" b) osnutka odloka o zazidalnem načrtu "Stari trg - DSO"
4508. Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Videm
4509. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2001
4510. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada
4511. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta gospodarske cone Minerva-Ložnica
4512. Odlok o ureditvenem načrtu deponije komunalnih odpadkov Ložnica
4513. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti
4514. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
4515. Sklep o vsebini, načinu in pogojih izvajanja javne gospodarske službe za dodelitev koncesije na področju opravljanja pokopaliških storitev, pogrebne dejavnosti in urejanja pokopališč
4516. Sklep o vsebini, načinu in pogojih izvajanja javne gospodarske službe za dodelitev koncesije na področju opravljanja pokopaliških storitev, pogrebne dejavnosti in urejanja pokopališč
4517. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4518. Razpis nadomestnih volitev članov Sveta mestne skupnosti Žalec
4519. Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Žirovnica
4520. Odlok o dopolnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica